Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1066 (2005-2006)
Innlevert: 19.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden gi klart uttrykk overfor nettstedet sexnoveller.no og nettleverandørene som aksepterer at deres nett benyttes til denne type virksomhet, at dette er totalt uakseptabelt og herunder vurdere behovet for eventuelle andre preventive tiltak?

Begrunnelse

På nettstedet sexnoveller.no kan man finne beskrivelser gitt av grove overgrep mot barn og unge i tekst form. Et spesielt grovt eksempel er følgende: http://www.sexnoveller.no/read/1512
Jeg regner med at statsråden deler min vurdering av at dette er langt mer enn "normal seksuell aktivitet" og er av en svært grov karakter.
Hadde dette vært beskrevet i form av bilder, er det klart at selve handlingen ville bli å regne som en straffbar handling. Prinsipielt antar jeg at beskrivelser av denne type overgrep i form av tekst etter någjeldende lovgivning er straffrie og regnes som en del av ytringsfriheten og adgangen til å legge ut seksuelle "fantasier" på nett. Samtidig er det slik at disse beskrivelsene vel må kunne regnes som en form for "oppskrift" på overgrep og kan virke triggende på potensielle overgripere. Undertegnede ser de vanskelige avveiningene knyttet til å lovregulere sanksjoner mot denne type tekster og antar at det mest nærliggende vil være å rette fokuset mot de som står ansvarlige for nettstedet samt nettleverandørene. Jeg kan allerede nå varsle at dette vil være et av de viktige temaene for Høyre i forbindelse med behandlingen av Forslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Olemic Thommessen om bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn med særlig fokus på barn og unges økte bruk av nye elektroniske media, jf. Dokument nr. 8:74 (2005-2006).

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffelovens bestemmelser favner bredt når det gjelder fremstilling av overgrep mot barn og unge. Visuell fremstilling av seksuelle aktiviteter hvor det gjøres bruk av barn er straffbart etter straffeloven § 204a. Også skriftlig fremstilling av barn som utsettes for seksuelle overgrep omfattes av bestemmelsen. Dette kommer bl.a. annet til uttrykk i innstilling fra justiskomiteen til Odelstinget "Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn (Innst. O. nr. 66 (2004-2005))". Innstillingen medførte at forslaget til ordlyd i § 204a "kjønnslige skildringer i rørlige og urørlige bilder hvor det gjøres bruk av barn" ble endret til "fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn". Med bruken av ordet "fremstilling" understreket komiteen at straffebudet rammer enhver fremstilling, uansett medium.

Skriftlig fremstilling av barn i seksuelle aktiviteter kan også være straffbart etter den alminnelige pornografibestemmelsen, jf. straffeloven § 204, forutsatt at det er knyttet til eksempelvis salg, utgivelse eller annen for utbredelse.

Det brukes mye ressurser på flere områder fra flere departementers side for å styrke arbeidet for å hindre seksuelle og andre overgrep mot barn, bl.a. for å bedre organisering av etterforskningen av slike saker, og bedre det tverrsektorielle samarbeidet mellom fagpersonell som arbeider med disse sakene. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at politiet etterforsker anmeldelser av skriftlig fremstilling av overgrep mot barn og unge på vanlig måte.

Det er ikke ønskelig med noen form for sensur i denne sammenheng, men det er viktig at alle aktørene som på en eller annen måte er involvert i virksomheter som er internettrelatert, engasjerer seg i arbeidet for å beskytte barn mot overgrep i en slik sammenheng. Jeg håper at Internett-tilbyderne og andre aktører som for eksempel kortselskaper, kan bidra til å begrense mulighetene for at voksne kan utnytte barn, også når det gjelder tekstlig fremstilling. Jeg vil i denne sammenheng framheve det som Kripos gjør sammen med Telenor, når det gjelder utvikling av filter for å hindre tilgang til nettsider med billedlig overgrepsmateriale med barn. Dette filteret har vært en suksess, men det dekker kun en mindre del av internettet.

Jeg vil bygge videre på den brede kunnskapen som finnes på dette feltet både i offentlig og privat sektor. Det er nødvendig med en bred tilnærming til og stor kompetanse på flere områder for å kunne videreutvikle innsatsen mot overgrep. Jeg vil i denne sammenheng nevne at jeg derfor har nedsatt en arbeidsgruppe med bred erfaring fra flere fagområder med mandat til å fremme forslag for å forebygge internettrelaterte overgrep mot barn. Arbeidsgruppen skal bl.a. samle kunnskap om barns bruk av Internett. Gruppen skal også ha dialog med driverne av chattekanaler og andre aktører i bransjen. Gruppen skal innen 1. januar 2007 fremme tiltak overfor Regjeringen og gi råd og kunnskap om virkemidler for å forebygge internettrelaterte overgrep mot barn. Jeg finner det naturlig at arbeidsgruppen også ser på hva som kan gjøres med det som kan synes som klare overgrep ved tekstlig fremstilling.

Jeg finner på denne bakgrunn det hensiktsmessig å avvente innspill og forslag fra nevnte arbeidsgruppe før eventuelle tiltak foreslås iverksatt overfor slike nettsteder som nevnt av representanten Dahl.