Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1064 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 27.06.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Stiller statsråden seg avvisende til at det umiddelbart organiseres en sommerøvelse hvor mannskaper fra Politireserven deltar med sikte på å forebygge en økende aggressiv tigger-, salgs- og prostitusjonsvirksomhet?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 1015, datert 9. juni 2006 fra undertegnede. Jeg tar til etterretning at statsråden ikke ønsker å ta initiativ til å klarlegge hjemmelsgrunnlaget for Politireservens virksomhet slik at de fortsatt kan bistå under avviklingen av eksempelvis Norway Cup slik de har gjort tidligere år. Dette er skuffende og passivt og gir et signal om at man ikke ønsker å gjøre bruk av Politireserven. Jeg registrerer at statsråden i sitt svar uttaler: "Som kjent ble St.meld. nr. 42 debattert i Stortinget 23. mai d.å."
Som kjent ønsket imidlertid verken statsråden eller representanter for regjeringspartiene på noe tidspunkt å svare på gjentatte konkrete spørsmål om hva man vil med Politireserven. Også dette tas til etterretning. Jeg registrerer at statsråden i sitt svar også velger å avstå fra å kommentere muligheten som er til stede for å benytte mannskaper fra Politireserven som del av en sommerøvelse for å få bukt med den aggressive tigger- og prostitusjonsvirksomheten i Oslo. Dette kan være en mulighet som sammen med skjerpede politivedtekter kan bidra til å gjøre Oslo til en tryggere by.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mitt svar til representanten André Oktay Dahl, datert 13. juni 2006, vedrørende politireserven og påstått manglende hjemmelsgrunnlag.

I mitt forrige svar blir det opplyst at Justisdepartementet er i gang med å vurdere Politireservens fremtidige oppgaver og bruk, herunder det å se på hjemmelsgrunnlaget for bruk av Politireserven.

Per i dag kan jeg ikke se at det finnes hjemmelsgrunnlag til å benytte Politireserven på den måte representanten Oktay Dahl ønsker.