Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vurderer statsråden at fødetilbudene ved Helse Førde HF Lærdal og ved Hålogalandsykehuset HF Narvik er forsvarlige og i tråd med de retningslinjer som Stortinget gjorde gjeldende i Innst. S. nr. 300 (2000-2001)?

Begrunnelse

Under behandlingen av St.meld. nr. 45 (1999-2000) om Akuttmedisinsk beredskap gikk Stortinget inn for at Helsetilsynets nivåinndeling for fødselsomsorgen skulle gjøres gjeldende, jf. Innst. S. nr. 300 (2000-2001).
I foretaksmøte for Helse Vest 18. juni 2003 ble det vedtatt at fødeavdelingen ved Helse Førde HF Lærdal skulle omgjøres til forsterket fødestue.
Nasjonalt råd for fødselsomsorgen opprettet sommeren 2004 en faglig rådgivningsgruppe som skulle bistå i omstillingsprosessen fra fødeavdeling til fødestue ved Lærdal sykehus. Den faglige rådgivningsgruppen besluttet i november 2005 å nedlegge sitt arbeid som følge av at gruppen ut fra en faglig vurdering ikke kunne stå inne for virksomheten ved denne fødestua. Det er blant annet anført at seleksjonsprosedyrer ikke følges, slik det forutsettes i fødestuemodellen.
I foretaksmøtet for Helse Nord 19. juni 2003 ble det vedtatt at fødeavdelingen ved Hålogalandsykehuset HF Narvik skulle omgjøres til forsterket fødestue. Helse Nord RHF fattet 9. november 2005 et vedtak der det heter at "Helse Nord RHF erkjenner at det ikke har lykkes å etablere en forsterket fødestue i Hålogalandsykehuset HF Narvik. Styret ber derfor foretaksmøte behandle saken på nytt".
Det er nødvendig å avklare den videre virksomheten ved de to nevnte fødestuene, for å sikre et forsvarlig fødselstilbud til befolkningen i disse områdene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av at det skal være fødetilbud av god kvalitet i hele landet. I Norge har vi lagt vekt på å opprettholde en modell med desentralisert og differensiert fødselsomsorg, og vi er ett av landene med lavest spedbarnsdødelighet. Det skjer også en positiv utvikling når det gjelder å utvikle det differensierte fødetilbudet i mange av byene, og nye retningslinjer for svangerskapsomsorg er utarbeidet. Helhetlig sett er det mange positive utviklingstrekk innen svangerskaps- og fødselsomsorgen, men jeg ser også at det er et forbedringspotensial. Blant annet derfor har jeg opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet, som også vil ha oppgaver innen dette feltet.

Når det gjelder fødetilbudet ved sykehuset i Lærdal er jeg kjent med den kritikken som er reist fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg i deres brev av 8. mars 2006. Jeg er også kjent med vedtakene i foretaksmøtene i 2003 når det gjelder oppretting av forsterkede fødestuer ved sykehusene i Lærdal og Narvik.

Som Sonja Irene Sjøli er inne på i begrunnelsen til spørsmålet, har det vist seg å være vanskelig å få til en god prosess for omstilling av de tidligere fødeavdelingene ved disse sykehusene. Av denne grunn er det etter min oppfatning viktig at jeg tar den nødvendige tid for å få en god prosess i den videre håndteringen av disse sakene. Jeg er i gang med en omfattende høringsprosess, med møter med ulike politiske og faglige miljøer for å klarlegge alle sider i sakene, og tar sikte på å konkludere når denne prosessen er ferdig.