Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1055 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Egersund SV skriver i Dalane Tidende 7. juni 2006 at den unødvendige, byråkratiske ordningen med refusjonsordning ved bunkring av avgiftspliktig bunkersolje må fjernes. Hensikten er å sikre den lokale fiskerinæringen bedre rammevilkår, slik at man unngår at fiskefartøyene lander fisken i danske havner i stedet for Egersund.
Vil statsråden se på ordningen og vurdere endringer i statsbudsjettet for 2007?

Begrunnelse

Egersund SV viser til at "fiskefartøy som fyller bunkersolje i Egersund havn betaler CO2-avgift, grunnavgift på fyringsolje og svovelavgift når neste destinasjon er nære farvann innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen". Avgift på mineralolje innbetales av oljeselskapene en gang i måneden. Svovelavgiften refunderes ikke. Fiske- og fangstfartøy får derimot refundert grunnavgift på fyringsolje og CO2-avgift av Garantikassen for fiskere. Egersund SV skriver at "grunnavgiften på fyringsolje og CO2-avgiften er et unødvendig og kostbart utlegg for fiskefartøyene". Egersund SV vil derfor endre regelverket for levering av mineralolje, "slik at fiskefartøyene innrømmes fritak allerede ved bunkring i norske havner. Refusjonsordningen har ingen fornuftig hensikt og må oppheves".
Det vises for øvrig til skriftlig spørsmål nr. 649, datert 20. mars 2006 fra undertegnende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til ditt spørsmål nr. 649 til skriftlig besvarelse som jeg besvarte ved brev 27. mars 2006.

Som det framkommer av brevet, gjennomføres fritaket for CO2-avgift og fyringsoljeavgift for kystfiskeflåten som en refusjonsordning. En refusjonsordning sikrer kontroll med at vilkårene for refusjon er oppfylt før beløpet utbetales. Alternativet til en refusjonsordning vil være en ordning der mineraloljen bunkres uten avgift. I praksis vil dette innebære at forhandleren må pålegges ansvar for gjennomføringen av fritaket. Når antall forhandlere og fartøy antas å være betydelig, vil dette medføre at kontrollen med ordningen blir sterkt redusert.

På denne bakgrunn vil jeg ikke gå inn for å endre dagens system med refusjon av CO2-avgiften.