Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Barn med skjult ganefeil blir nå behandlet ved sykehus i utlandet. Blant kriteriene for å få dekket pasientbehandling i utlandet er manglende kompetanse i Norge. Det fremstår noe uklart hvilken kompetanse som foreligger på området i Norge, og hvordan kompetanseutviklingen har vært de siste 10 årene.
Hva er grunnen til at man først den senere tid har innvilget behandling i utlandet?


Begrunnelse

Barn med skjult ganefeil er en diagnosegruppe med relativt stort spenn i symptomer og problemer. Felles for disse barna er store utfordringer knyttet til viktige funksjoner som blant annet spising, drikking og tale.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av å sikre barn med leppe-kjeve-ganespalte, herunder pasienter med skjult ganespalte (velocardiofacialt syndrom), et faglig godt behandlingstilbud basert på oppdatert kunnskap, enten dette foregår nasjonalt eller internasjonalt. Jeg er også opptatt av å ivareta hensynet til likebehandling av pasienter med samme diagnose og alvorlighetsgrad. Jeg har derfor iverksatt flere tiltak for å avklare situasjonen for denne pasientgruppa.

Tilbudet til barn med leppe-ganespalte er en flerregional funksjon i Helse Vest og Helse Sør. I brev av 21. januar 2006 har jeg bedt de regionale helseforetakene foreta en særskilt vurdering av organiseringen av det flerregionale behandlingstilbudet for leppe-kjeve-ganespalte. Dette skal gjøres i forbindelse med oppdraget om å utarbeide forslag til en helhetlig plan for organisering av lands- og flerregionale funksjoner mv.

Sosial- og helsedirektoratet er i brev av 16. juni 2006 gitt i oppdrag å forestå en faglig gjennomgang av tilbudet til pasienter med leppe-ganespalte, herunder pasienter med velocardiofacialt syndrom. Et arbeid igangsatt av de regionale helseforetakene for å vurdere det faglige innholdet i tilbudet skal inkluderes i dette arbeidet. Den faglige gjennomgangen skal munne ut i en tilrådning fra direktoratet som skal danne grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak for å sikre en faglig god praksis i norsk helsetjeneste på dette området.

I tillegg har jeg bedt de regionale helseforetakene om å gjennomgå tilbudet om helsehjelp som er gitt til denne pasientgruppa den senere tid, med særlig henblikk på å vurdere om like tilfeller (samme diagnose og alvorlighetsgrad) kan sies å ha blitt behandlet likt. De regionale helseforetakene er også bedt om å vurdere tiltak for å sikre at hensynet til likebehandling blir ivaretatt for de pasientene som har fått behandling, eller er i ferd med å bli behandlet.