Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1058 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til at Utdanningsdirektoratet behandler søknadene fra grendeskolene på en så rask måte at det kan bli mulig med oppstart alt til høsten?

Begrunnelse

De nylig vedtatte endringene i friskoleloven gjør et unntak fra forbudet om etablering av nye friskoler med offentlig støtte, for bl.a. grendeskoler. For mange av disse grendeskolene er det svært viktig at deres søknader blir utsatt for hurtig behandling av utdanningsdirektoratet. Mange av skolene har fortsatt håp om å starte opp til høsten, men har fortsatt ikke fått noe svar fra direktoratet. En av disse er Falkensten skole.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Endringene i friskoleloven trådte i kraft 9. juni 2006. Som representanten Anundsen peker på, bestemmer loven at det kan gjøres unntak i særlige tilfeller. I Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) heter det at unntak først og fremst er aktuelt for såkalte grendeskoler.

Jeg vil vise til den instruks vedrørende behandlingen av søknader etter friskoleloven som departementet gav Utdanningsdirektoratet 7. juni 2006. Det følger av instruksen at skoler som mener seg å omfattes av lovens unntaksbestemmelse, og som tar sikte på oppstart høsten 2006, må søke direktoratet om unntak innen 20. juni 2006. I instruksen til direktoratet forutsetter departementet at søknader med sikte på oppstart høsten 2006 som er innkommet innen fristen, blir ferdigbehandlet, slik at de skoler som eventuelt gis unntak får en reell mulighet til å starte høsten 2006. En forutsetning for dette er likevel at den enkelte søknad ved innsendelse var komplett og i tråd med kravene i friskoleloven. Samtidig med at instruksen ble gitt til direktoratet, sendte departementet et varsel til berørte skoler med orientering om søknadsfrister mv.