Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1059 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 27.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Dagpendlere med tog opplever stadige frustrasjoner pga. kansellerte avganger, forsinkede tog og mangel på informasjon. NSB og Jernbaneverket skylder ofte på hverandre.
Hvor mener statsråden problemet ligger, og hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

I løpet av vinteren, men også nå i vår, har jeg fått en rekke henvendelser fra togreisende som dagpendler inn mot Oslo. De hevder at det stadig er kansellerte avganger, forsinkede tog og mangel på informasjon. Dette er svært frustrerende i en travel hverdag.
På Spikkestadbanen og på Drammensbanen er dette spesielt alvorlig fordi alternativene for de reisende er svært begrenset. E18 i Vestregionene er som kjent Norges mest belastede veistrekning, med stillestående kø i rushtiden.
I Asker og Bærums Budstikke denne uken går Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB, Arne Wam, ut og sier at NSB er "lei Jernbaneverket".
For de reisende er det likegyldig hvem som har ansvaret, de er kun opptatt av at togene kommer når de skal, og at de i det minste får informasjon når det er forsinkelser eller kanselleringer. Slik forholdene er nå, blir det vanskelig å nå intensjonen om å få flere fra vei til bane.
Jeg ber derfor samferdselsministeren om å ta det overordnede ansvaret, og finne ut hvor problemet ligger, og deretter ta de nødvendige grepene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har stor forståelse for at togpassasjerer som stadig utsettes for kanselleringer, forsinkelser og manglende informasjon om trafikkavviklingen, opplever dette som frustrerende i en travel hverdag. Punktlighet, regularitet og kundeinformasjon er noen av de viktigste målområdene for Samferdselsdepartementets styring av både Jernbaneverket og statlig kjøp av persontransport. Resultatene på punktlighet og regularitet i 1. tertial 2006 for nærtrafikken i Oslo-området og intercitytrafikken på Østlandet har vært lavere enn målsatt og er ikke tilfredsstillende. De viktigste årsakene til dette har vært snø-/vinterberedskap, infrastrukturfeil (sikringsanlegg og strømbrudd), og feil på togene. Årsakssammenhengene for sviktende punktlighet og regularitet er ofte sammensatte og komplekse, med bl.a. mange følgefeil. Det er derfor svært viktig at Jernbaneverket og togoperatørene har et nært samarbeid for å rydde opp i systematiske feil og årsaker, og for å informere publikum om problemer i trafikkavviklingen. Dette er områder som Samferdselsdepartementet har regelmessig oppfølging av i forhold til Jernbaneverket, bl.a. i de faste tertiale etatsmøtene.

Jernbaneverket har ansvar for alle faste tekniske anlegg og trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet, herunder informasjon til de reisende/publikum på stasjoner og plattformer. Togselskapene har ansvar for informasjon til de reisende/publikum om bord i togene.

Jernbaneverket vil iverksette særskilte strakstiltak i trafikkstyringssentralen på Oslo S som omfatter oppgradering av de tekniske hjelpemidler for å kunne avhjelpe situasjoner med uønskede hendelser. I tillegg vil Jernbaneverket i løpet av høsten 2006 gjennomgå alle nærtrafikkstrekninger rundt Oslo med tanke på drift og vedlikehold av alle publikumsinformasjonssystemer (høyttalere, anvisere, monitorer) slik at disse fungerer etter hensikten. Dette gjelder spesielt høyttalersystemene på stasjoner og holdeplasser, vedlikehold av anviseranlegget på Hovedbanen (Bryn-Sagdalen), utplassering av anvisere på Drammensbanen (Stabekk-Høn) og revurdering av publikumsinformasjonskonseptet på Østfoldbanen (Hauketo-Ski: Monitorer/anvisere).

Jernbaneverket arbeider dessuten med vedlikeholds- og investeringsplaner for 2007. Tiltak i Oslo-området vil bli prioritert, og da spesielt med tanke på å styrke beredskapen for feilretting og investeringer i høyttalersystemer. Jernbaneverket arbeider dessuten med å forbedre vinterberedskapen for vinteren 2006/2007.