Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1065 (2005-2006)
Innlevert: 19.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Etter lanseringen av SkatteFUNN-ordningen i 2002 er det blitt avdekket alvorlige offentlige overgrep mot Norske gründere og investorer. Jeg stiller samme spørsmålet som Arbeiderpartiets Grethe Fossli stilte til finansministeren 8. oktober 2004.
Hva vil statsråden gjøre for de som er blitt ført bak lyset og har tapt penger - og jeg tilføye - tapene som uskyldige ofre for offentlig rot har tapt utover det som blir dekket av den såkalte kompensasjonsordningen?

Begrunnelse

Gründervirksomhet og nyskaping er selve grunnsteinen for fremtidige arbeidsplasser, og er derfor viktig for samfunnet.
I forbindelse med Soria Moria-erklæringen ble det hevdet at Stoltenberg II-regjeringen skulle ta enkeltmenneskene og deres problemer på alvor. Sett i lys av dette er det oppsiktsvekkende at finansministeren ikke fant grunn til å kommentere de dokumenterbare problemer enkeltmennesker er blitt påført av forvaltningen som følge av SkatteFUNN i mitt spørsmål til finansministeren den 20. april 2006, jf. skriftlig spørsmål nr. 712.
Det er vel dokumentert på web siden www.skattefunnfadesen.no at flere gründere og investorer har fått store personlige økonomiske problemer som en direkte følge av statens eget SkatteFUNN-rot. Flere er kommet inn i en ond sirkel av nærmest uløselige økonomiske problemer både forretningsmessig og privat, som en direkte følge av å ha blitt forledet og ført bak lyset av forvaltningen i SkatteFUNN-saken.
Det forventes derfor at regjeringen Stoltenberg nå tar disse enkeltmenneskenes problemer på alvor dersom de skal følge opp Soria Moria-erklæringen i tråd med løftet til velgerne.
La meg presisere at gründere og oppfinnere ikke baserer seg på at kostnadene ved deres forretningsvirksomhet skal dekkes gjennom offentlige tilskudd. Men når staten selv lanserer ordninger - og forvaltningen aktivt bidrar ved det man må betegne som aggressiv oppsøkende virksomhet for å få gründerne til å satse på ordningene staten lanserer - og som deretter følger dette opp ved å utbetale gründerne betydelige tilskudd - samtidig som staten lover gründerne ytterligere økonomiske tilskudd påfølgende år - som igjen er den utløsende faktor til at investorer investerer betydelig midler - da blir det helt uholdbart når staten så plutselig trekker midlene tilbake, flere måneder etter at gründerne og deres investorer har investert betydelige beløp av egne midler på bakgrunn av støtteordningen. Slik setter forvaltningen ofrene for dette statlige rotet i en helt umulig økonomisk situasjon.
Dette setter de berørte i en helt umulig økonomisk situasjon, og staten burde føle ansvar for å erstatte tapene ofrene er blitt påført. Dette har også tidligere vært anført av politikere fra Arbeiderpartiet.
Den 8. oktober 2004 stilte Arbeiderpartiets representant Grethe Fossli daværende finansminister Per-Kristian Foss et spørsmål til skriftlig besvarelse, som ble besvart den 18. oktober 2004. Grethe Fossli skrev at SkatteFUNN var et offentlig rot, og at gründerne var villedet og ført bak lyset av offentlige ansatte. Hun påpekte i klartekst at intet er mer alvorlig enn når offentlige ansatte villeder og fører norske borgere bak lyset.
Skadene enkelte SkatteFUNN-ofre er blitt påført er etter hvert blitt betydelige. Nettsiden www.skattefunnfadesen.no har grundig dokumentert at flere gründeres økonomiske problemer er en direkte følge av at de ble villedet og ført bak lyset av forvaltningen. De økonomiske tapene flere av ofrene er påført i kjølvannet av dette statlige SkatteFUNN-rotet er betydelig større enn kompensasjonsordningen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På samme måte som i mitt svar av 20. april 2006 på ditt skriftlig spørsmål nr. 712 finner jeg ikke grunn til å kommentere de påstandene som fremsettes i begrunnelsen i ditt brev av 16. juni 2006.

Våren 2005 vedtok Stortinget å opprette en særskilt kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-prosjekt utført i inntektsårene 2002, 2003 og 2004. Ordningen åpner for å gi kompensasjon til næringsdrivende som utførte ulønnet arbeidsinnsats på SkatteFUNN-prosjekter i den tro at slik innsats var støtteberettiget etter SkatteFUNN-ordningen.

Kompensasjonsordningen ble etablert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved forskrift av 7. februar 2006 nr. 123. Det framgår av forskriften § 3 at fristen for å fremme krav om kompensasjon utløp 7. april 2006.

Til grunn for opprettelsen av kompensasjonsordningen lå forslag i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) og St.prp. nr. 65 (2004-2005). I sistnevnte heter det på side 163:

"Det legges til grunn at kompensasjon ikke skal gis på grunnlag av erstatningsrettslige kriterier. Rett til kompensasjon forutsetter ikke at det dokumenteres å ha vært gitt feil informasjon fra myndighetene. Det skal gis kompensasjon for det manglende skattefradraget. Det gis ikke kompensasjon ut over beregnet støtte til ulønnet innsats i form av renter, tap av inntekter eller annet."

Stortingsflertallet gav sin tilslutning til dette, jf. Innst. O. nr. 125 (2004-2005) og Innst. S. nr. 240 (2004-2005). Kompensasjonsordningen er utformet på bakgrunn av dette.