Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2005-2006)
Innlevert: 20.06.2006
Sendt: 20.06.2006
Besvart: 27.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mangel på flygeledere i Avinor AS har påført flypassasjerer i Norge store forsinkelser og store ulemper. Avinors nye direktør har konstatert at selskapet har stor mangel på flygeledere. Avinor har tidligere utdannet flygeledere ved Universitetet i Nord-Dakota, men selskapets tidligere ledelse avsluttet samarbeidet. Universitetet i Nord-Dakota er en av verdens ledende utdanningsinstitusjoner innenfor ATC og har ledig kapasitet.
Vil statsråden sørge for at også denne muligheten blir brukt for å skaffe nok flygeledere?

Begrunnelse

Omstillingsprogrammet i Avinor AS har vært basert på en feilaktig oppfatning av selskapets behov for flygeledere. I tillegg har også havarikommisjonens rapport om Omstilling og flysikkerhet (fra august 2005) pekt på behovet for en viss overtallighet (redudance) i organisasjoner som arbeider med strenge krav til sikkerhet. Det statlige selskapet Avinor må i løpet av kortest mulig tid gjennomføre tiltak som kan skaffe nok kvalifiserte flygeledere til virksomheten i Norge; både for å sikre flysikkerheten og for å sikre trafikkavvikling uten store forsinkelser.
Jeg er kjent med at den forrige ledelsen valgte å basere utdanning av flygeledere i en nyetablert nordisk skole i Malmø, samtidig som et flerårig samarbeid med Universitetet i Nord-Dakota, Department of Aviation, ble avsluttet før kontraktsperioden var utløpt.
Etter det jeg har oppfattet, regnes Universitetet i Nord-Dakota som en av verdens ledende utdanningsinstitusjoner innenfor luftfart, herunder flygeledere (Air Traffic Control/ATC). Institusjonen bruker svært avansert teknologi i sin undervisning og har gode resultater i undervisningen. Universitetet i Nord-Dakota opplyser at de har ledig kapasitet og gjerne gjenopptar samarbeidet med Avinor til tross for tidligere kontraktsbrudd.
Det bør etter mitt syn satses på videre samarbeid med denne institusjonen for å sikre god tilgang av nyutdannete flygeledere.
Jeg håper statsråden i egenskap av eier/generalforsamling i Avinor i aktiv dialog med ny styreleder og ny direktør i selskapet vil forsikre seg om at også denne muligheten blir brukt for å sikre nødvendig flygelederkapasitet i Norge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg deler representanten Sorteviks bekymring for mangelen på flygeledere. Avinor tar situasjonen meget alvorlig og har satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen.

Den institusjonelle delen av utdanningen, det vil si klasseromsundervisning og simulatortrening, foregår nå ved den felles nordiske skolen i Malmø. Skolen ble åpnet i mars i år, og drives og eies i et samarbeid mellom Avinor, det svenske Luftfartsverket og danske Naviair. Flaskehalsen er særlig neste trinn i utdanningen, som er den praktiske opplæringen ved norske flyplasser og kontrollsentraler. Avinor vurderer muligheten for at deler av denne praktiske opplæringen kan foregå i Sverige.

Avinor har tidligere benyttet den nevnte utdanningsinstitusjonen i USA til den institusjonelle delen av utdanningen. Det har imidlertid skjedd endringer i de krav som stilles til slik utdanning. Utdanningen må godkjennes av Luftfartstilsynet på grunnlag av norske forskrifter, som igjen bygger på felles europeiske bestemmelser. Det vil derfor være behov for godkjenning fra Luftfartstilsynets side. Avinor mener at dette kan være mulig, men viser, som omtalt ovenfor, til at flaskehalsen ikke er den institusjonelle delen av utdanningen, men den praktiske opplæringen ved flyplasser og kontrollsentraler. Etter det Avinor kjenner til, kan utdanningsinstitusjonen i USA ikke bidra til dette.

Avinor opplyser at man fortsatt ønsker samarbeid med Universitetet i Nord-Dakota, og når denne institusjonen tilfredsstiller de formelle krav som stilles til utdanning av flygeledere i Europa, kan det også være aktuelt å vurdere gjennomføring av den primære flygelederutdanningen der. Per i dag er det imidlertid den nye institusjonen i Malmø som prioriteres.

Jeg kan på denne bakgrunn bekrefte at Avinor vurderer flere tiltak for å øke utdanningskapasiteten. Som det framgår, er det særlig jobbtrening på norsk flyplass og kontrollsentral som er utfordrende, og ikke den opplæringen som blant annet institusjonen i USA kan tilby.