Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1073 (2005-2006)
Innlevert: 20.06.2006
Sendt: 21.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til brev av 16. juni 2006 fra Landsforeningen for trafikkskadde til finansministeren hvor det advares meget sterkt mot Regjeringens forslag om å fjerne skattefordelen ved livrente. I Stortinget 16. juni 2006 ba en samlet opposisjon statsråden om å foreta en ny vurdering av forslaget om å kutte skattefordelen ved IPA og livrente. Statsråden bekreftet at hun ville se på saken på nytt.
Hva er statsrådens vurdering av Landsforeningens innvendinger, og på hvilken måte vil statsråden følge opp løftet til Stortinget?

Begrunnelse

Gjennom media er det blitt kjent at trafikkskadde som benytter seg av livrente kan risikere å miste opp mot en tredjedel av de årlige utbetalingene dersom Regjeringens forslag om å innføre formuesskatt på livrentekapitalen gjennomføres. I brevet fra Landsforeningen vises det bl.a. til Skolandommen hvor forsikringsselskapene fikk medhold i sin argumentasjon om at erstatningsutbetalingene kunne reduseres på grunn av skattefordelen ved livrente. Dersom Regjeringens forslag gjennomføres, kan det få meget store konsekvenser for mange mennesker som lever i en vanskelig situasjon. Jeg vil understreke at dette forhold ikke bare gjelder trafikkskadde, men også andre grupper. Det er bl.a. blitt kjent at overformynderiet i noen tilfeller sparer i livrente på vegne av foreldreløse barn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har merket meg de synspunkter som har framkommet i Stortinget under behandlingen av forslaget i St.meld. nr. 2 (2005-2006) om opphevelse av skattefavoriseringen av IPA og livrenter. Som brevskriveren nevner, har jeg også mottatt et brev fra Landsforeningen for trafikkskadde som omhandler konsekvenser av innføring av formuesskatt på livrenter for personer som har oppebåret erstatningsutbetalinger. De synspunkter og innspill som er kommet, vil bli vurdert i forbindelse med den nærmere utforming av regelverket i tilknytning til budsjettet for 2007. Jeg vil ikke foregripe denne vurderingen nå.