Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2005-2006)
Innlevert: 21.06.2006
Sendt: 22.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil nærings- og handelsministeren engasjere seg i en mellomfase for å få til fortsatt drift av verkstedet på Sola (BTS) dersom andre vil overta driften?

Begrunnelse

En regional arbeidsgruppe arbeider nå med å se på mulighetene for at andre kan overta driften av det flytekniske verkstedet på Sola (BTS). De arbeider under et stort tidspress for å få på plass eventuelle interessenter før de kompetente medarbeiderne forsvinner.
Et slikt arbeid kan også innebære kontakt mot Regjeringen både i forhold til hjelp i en overgangsfase og i forhold til å se muligheter på tvers av de ulike departementene. Dette kan inkludere både Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
I en slik tidskritisk situasjon arbeidsgruppen er i vil det derfor være behov for at en statsråd engasjerer seg i saken og tar et overordnet ansvar.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er opptatt av å legge forholdene til rette for at det skapes langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser. Følgelig er jeg glad for at det er tatt initiativ for å se på mulighetene for videreføring av driften ved SAS Technical Services' verksted eller annen luftfartsrelatert virksomhet på Sola. Slik lokal handlekraft øker mulighetene for gode løsninger for de ansatte og for virksomheten.

Da denne saken kom opp, hadde jeg på et tidlig tidspunkt kontakt med ledelsen i SAS om at SAS må være positiv dersom andre ønsker å videreføre virksomheten ved verkstedet på Sola. Den siste måneden har jeg hatt en dialog både med fagforeningene, lokale myndigheter og andre om denne viktige saken. Det bør fortsatt være nær kontakt mellom myndighetene og lokale interesser i denne saken.

Innovasjon Norge disponerer virkemidler som kan nyttes til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser. Sammen med en rekke aktører deltar Innovasjon Norge i en regional arbeidsgruppe som ser på mulighetene for videre verkstedsdrift og annen luftfartsrelatert virksomhet på Sola. De konkrete prosjektene dette arbeidet resulterer i, vil kunne søke støtte fra Innovasjon Norges ulike ordninger. Innovasjon Norge har fått økt budsjett inneværende år.