Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1076 (2005-2006)
Innlevert: 22.06.2006
Sendt: 22.06.2006
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 28.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan er fremdriften i Regjeringens arbeid med North East West Freight Corridor (N.E.W.), og vil statsråden bevilge de nødvendige midler for å støtte opp om prosjektet?

Begrunnelse

Prosjektet "North East West Freight Corridor", N.E.W., skal danne en transportkorridor mellom USA og Kina via Narvik havn og jernbane til Sverige, Finland og Russland. Prosjektet representerer verdifulle utviklingsmuligheter for Narvik som transportnøkkelpunkt, noe som kan bidra til sysselsetting og vekst i byen og regionen. Prosjektet vil også styrke våre jernbane- og transportforbindelser med og mellom våre naboland.
Prosjektet har tidligere blitt støttet av norske myndigheter. I dag er prosjektet eiet av selskapet NEW Corridor AS. Den internasjonale foreningen for jernbaner, UIC, mener nå at dette prosjektet er i en kritisk fase. UIC etterlyser en beslutning på om norske myndigheter ønsker å delta i NEFC med finansiering. Prosjektrammen fra norske myndigheter skal ifølge UIC beløpe seg til €4,4M.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Spørsmålet ble overført fra samferdselsministeren.

Gode transportløsninger for eksport og import av varer er en viktig konkurransefaktor for norsk næringsliv. Fiskeri- og kystdepartementet prioriterer derfor deltagelse i internasjonalt samarbeid og internasjonale prosjekter for utvikling av transportkorridorer som kan bidra til næringsutvikling i Norge.

I dette perspektivet er ideen om å etablere en transportkorridor for gods mellom Nord-Amerika og Kina et svært interessant prosjekt. Transportkorridoren er basert på jernbanetransport fra Kina, gjennom Kasakhstan, Russland og nordlige deler av Norden til Narvik, og sjøtransport fra Narvik til østkysten av USA. Korridoren går under navnet North East West Freight Corridor, forkortet N.E.W. Realisering av N.E.W.-korridoren vil kunne gi Norge direkte tilgang til store internasjonale markeder, og dermed betydelige muligheter for utvikling av industri og næringsliv. Transportkorridoren vil samtidig være et viktig element i utviklingen av Barentsregionen.

En av hovedutfordringene for industriell aktivitet i Nord-Norge og Barentsregionen er avstanden til kundene. Dette fører til høye kostnader og lang transittid. Etablering av N.E.W.-korridoren over Narvik vil generere betydelig godsvolum i området, og dette vil igjen medføre bedre regularitet og frekvens på sjøtransporttilbudet over Narvik havn. Transportkorridoren vil dermed både styrke sjøtransporten og bidra til å utvikle havnen som et logistikknutepunkt.

Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) tok tak i ideen om å etablere en øst-vest transportkorridor i 2000/2001, og stiftet sammen med Nordland fylkeskommune et selskap, kalt N.E.W. Corridor AS, i juni 2005. Dette selskapet har tatt mål av seg til å starte opp prøvetransporter i N.E.W.-korridoren.

Som fiskeri- og kystminister er jeg svært opptatt av å legge til rette for en utbygging av en internasjonal transportkorridor med Narvik havn som knutepunkt. Jeg vil imidlertid understreke at prosjektet i regi av N.E.W. Corridor AS ikke er det eneste alternativet for å starte opp en internasjonal øst-vest forbindelse over Narvik.

Det er videre min vurdering at N.E.W.-korridoren må baseres på et kommersielt forretningsgrunnlag. Norske myndigheters rolle er i utgangspunktet derfor knyttet til å legge til rette for etablering av transportkorridoren. En fornuftig arealplanlegging, investeringer og utvikling av nødvendig infrastruktur, kontakt med andre lands myndigheter knyttet til for eksempel grensepasseringer og tilgang til infrastruktur, vil være sentrale elementer i en slik tilrettelegging. Fiskeri- og kystdepartementet koordinerer norske myndigheters innsats på disse områdene, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er derfor ikke gitt at norske myndigheter skal eller bør gå inn med økonomiske midler til N.E.W. Corridor AS. Under alle omstendigheter må et slikt eventuelt bidrag være i overensstemmelse med regelverket om statsstøtte.

Forutsetningen for at sentrale norske myndigheter skal arbeide videre med N.E.W. Corridor AS er at selskapet forplikter seg til å utvikle en transportkorridor over Narvik. I tillegg må prosjektet tuftes på en helhetlig og realistisk forretningsplan som bl.a. dokumenterer og tidfester nødvendige investeringer, inntekter, utgifter, samarbeidsavtaler, og som trekker opp linjene for selvstendig kommersiell drift.

Jeg kan forsikre om at Fiskeri- og kystdepartementet er i løpende dialog med de forskjellige aktørene som er involvert i arbeidet med å etablere en internasjonal transportkorridor over Narvik havn, og at jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken så snart det foreligger et tilstrekkelig grunnlag for dette.