Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1079 (2005-2006)
Innlevert: 23.06.2006
Sendt: 23.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg viser til svaret fra statsråden på skriftlig spørsmål nr. 971 d.å. Der fremkommer det at Regjeringen mener at en avgift bør ramme større enheter. Statsråden viser også til en del eksempler på hva som bør ha avgift, men ikke til hva som bør unntas for avgift.
Kan statsråden bekrefte at utslipp tilknyttet industrielle prosesser ikke vil bli avgiftsbelagt?

Begrunnelse

Norsk industri er blant verdens mest miljøvennlige. Man kan peke på eksemplene Elkem Thamshavn som produserer silicium og silica med en energiutnyttelse som er langt over hva konkurrentene ute gjør. Samtidig har man på Thamshavn klart å redusere den lokale forurensningen dramatisk. Et annet eksempel er den nye aluminiumsfabrikken til Hydro Sunndalsøra som sies å være blant de, om ikke den, mest miljøvennlige aluminiumsfabrikken i verden. Generelt kan man si at norsk fastlandsindustri har foretatt en rekke grep for å redusere en rekke forskjellige utslipp i tråd med Stortingets ønsker. Det er grunn til å anta at man har nærmet seg taket for hva som mulig å få til uten nedleggelser av industrien.
Skulle norske fabrikker måtte stenge ned, vil det bety at andre aktører utenfor Norge vil erstatte disse fabrikkenes produksjon. Disse andre aktørene vil gjerne bli etablert i land som Yemen og Kina som ikke stiller samme utslippskrav som Norge gjør. På dette grunnlag påstår jeg at en avgift på prosessutslipp ikke vil medføre en miljøgevinst, men et miljøproblem i forhold til de samlede utslippene av NOx på verdensbasis. Jeg viser nok en gang til Fremskrittspartiets forslag i behandlingen av revidert budsjett om å istedenfor innføre et NOx-fond.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen varslet i St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006 at den tar sikte på å innføre en avgift på NOx-utslipp fra 1. januar 2007. Det legges opp til at avgiften vil omfatte utslipp fra skip, fiskefartøy, fly og dieseldrevet jernbanetrafikk med samlet fremdriftsmaskineri med effekt over 750 kW. Tilsvarende vil kjeler og turbiner i energianlegg med effekt over 10 MW omfattes. Disse grensene kan bli satt lavere når praktiske og administrative forhold gjør det tilrådelig.

Regjeringen vil komme tilbake til den endelige avgiftsutformingen i statsbudsjettet for 2007.