Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1091 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 29.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Møre og Romsdal Biobrensel (MRBB) har konkrete planer om et produksjonsanlegg for biobrensel i stor målestokk. Enova har anslått energireserven i årsproduksjonen MRBB til 612 GWh varme. Dette er et betydelig potensielt tilskudd til den totale norske energiproduksjonen. Enova har derimot avslått søknaden fra MRBB fordi prosjektet også tar sikte på eksport av pellets, mens Enovas mandat kun omfatter innenlands miljøvennlig energiproduksjon.
Vil statsråden endre Enovas mandat for å sikre støtte til slike prosjekt?

Begrunnelse

Møre og Romsdal Biobrensel (MRBB) har prosjektert et anlegg for storproduksjon av biobrensel på Averøy. Fullt utbygd vil anlegget kunne produsere opp mot 450 000 tonn biobrensel i form av trepellets pr. år. Produksjonen av trepellets er større enn etterspørselen innenlands i dag, og MRBB tok derfor sikte på eksport av pellets frem til et tilstrekkelig innenlands marked er bygd opp. MRBB fikk avslag på sin søknad om 58 millioner kroner fra Enova, fordi Enovas mandat omfatter "innenlands miljøvennlig energiproduksjon og energireduksjon". I vedtaket om avslag heter det videre at "Program Varmes hovedsatsing er å bygge opp innenlands energisentraler for leveranse av varme og termisk energi i form av damp eller elektrisitet. Det omsøkte prosjektet skisserer produksjon og eksport av pelletes, og vil således ikke direkte bidra til oppbygging av et norsk varmemarked".
Norge, særlig Midt-Norge, står overfor en meget alvorlig energikrise som må løses innenfor en tidsramme på et par år. I denne situasjonen er det naturlig at Enova blir en sentral aktør i arbeidet med å bygge opp et innenlands marked for biobrensel med mye større volum enn i dag. Det bør skje i løpet av de nærmeste årene. Regjeringens nye energifond vil gi Enova nødvendig økonomisk handlingsrom til å stimulere aktører som ønsker å realisere store prosjekter for biobrenselbasert energiproduksjon.
Ved å bygge store varmesentraler og kombinasjonskraft i nærheten av større befolkningssentra, samtidig med at ledningsnett for fjernvarme bygges ut, vil vi effektivt kunne ta i bruk det store ubenyttede energipotensialet som ligger i bioenergi. MRBB har hele tiden hatt som mål å produsere for hjemmemarkedet. For å realisere prosjektet har man imidlertid innsett at det i første omgang satses på eksport av pellets, i påvente av at Norge kommer like langt som sine naboland når det gjelder utnyttelse av bioenergi.
Når MRBB eventuelt oppfyller kriteriet om "innenlands miljøvennlig energiproduksjon", avhenger altså av hvor raskt Regjeringen klarer å etablere infrastruktur som kan utnytte energipotensialet i bedriftens store produksjonsvolum. Med de løfter som nå har kommet fra Regjeringen om satsing på alternative energikilder, forventer Kristelig Folkeparti nå at det blir fortgang i arbeidet med å bygge energisentraler og kombinasjonskraftverk med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne større befolkningssentra med fjernvarme og elektrisk energi fra biobrensel. Potensialet som ligger i MRBBs prosjekt når det gjelder råvareproduksjon i stor skala, bør integreres i en slik storsatsing. Enova bør derfor støtte slike prosjekt som MRBB, som ledd i en langsiktig og helhetlig satsing.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen setter nå av 20 mrd. kr for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering. Dette er faktisk en historisk satsing som overgår alt vi har sett i Norge på dette feltet til nå. Jeg er glad for at vi nå har rammene for dette arbeidet på plass. Regjeringen har satt et mål om 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016. De tiltakene som blir satt i gang nå, vil bidra betydelig til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge. Og det er et vesentlig bidrag for å nå Regjeringens mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem.

Enovas formål er å fremme en miljøvennlig energiomlegging ved å bidra til å bygge opp et marked for miljøvennlige energiløsninger. Resultatmålet for Enovas virksomhet er pr. dags dato satt til 7 TWh for perioden 2001 til 2007 og det langsiktige målet er på 12 TWh for perioden 2001 til 2010. Enovas målsettinger er altså knyttet til energiomlegging i Norge. I forbindelse med den nye store satsingen vil jeg sette mer ambisiøse og langsiktige energiomleggingsmål for virksomheten. Det er viktig at Enovas bruk av støttemidler har en utløsende effekt på prosjektene, har størst mulig energiomleggingseffekt og at de gir varig virkning i Norge. Utover dette har jeg gitt Enova stor frihet til å utforme virkemidler.

Det er lagt opp til at enkeltvedtak fattet av Enova i forbindelse med tildelinger fra Energifondet ikke kan påklages, jf. energiloven § 4-4 femte ledd. Dette betyr at jeg ikke har slike saker til behandling i departementet og jeg kan derfor ikke kommentere enkelttildelinger.

Rammene for den nye satsingen vil bli presentert i statsbudsjettet for 2007.