Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1082 (2005-2006)
Innlevert: 23.06.2006
Sendt: 26.06.2006
Besvart: 30.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen gikk nylig offensivt ut og skrøt av at flere friluftseiendommer ble sikret i offentlig eie. Inkludert i satsingen var noen lokale fyrstasjoner, som den lokale kommune kan kjøpe for en billig penge. Tidligere har Obrestad fyr blitt solgt til Hå kommune til 10 pst. av takst. Egersund kommune må derimot betale full pris for Viberodden fyr.
Hva er begrunnelsen for at Egersund kommune må betale full pris for Viberodden fyr, mens andre kommuner får rabatt/statlig tilskudd til kjøp av sine lokale fyr?

Begrunnelse

Statsråden har i tidligere svar kun fokusert på de formelle bestemmelser rundt avhending av fyrstasjoner, og at gjeldende instruks er "Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner", fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997.
Statsråden har derimot ikke på noen måte gitt noen forklaring på hvorfor Egersund kommune og Hå kommune forskjellsbehandles. Statsråden har heller ikke kommet med andre signaler som kan oppklare situasjonen, for eksempel at det kan gjennomføres en ny taksering av Viberodden fyr, som nå står til forfalls.
Undertegnede vil til slutt gjøre statsråden oppmerksom på at både Egersund Sosialistisk Venstreparti og Egersund Arbeiderparti har gått ut i media (Dalane Tidende) og sagt at de presser på sin regjering for å få løst denne saken til glede for Egersund kommune og dens innbyggere.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Ved brev av henholdsvis 19. mai 2006 og 30. mai 2006 har jeg besvart spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen om avhending av fyr, og jeg viser til disse brevene.

Ved avhendingen av Obrestad fyr meldte jeg meg inhabil på grunn av slektskap med ordføreren i Hå kommune, og ved kongelig resolusjon av 9. desember 2005 ble nærings- og handelsministeren oppnevnt som settestatsråd for denne saken. Nærings- og handelsministeren vil derfor være rette adressat for spørsmål knyttet til denne konkrete avhendelsen. Jeg viser for øvrig til brev av 19. mai 2006 som omtaler dette nærmere.

Som fiskeri- og kystminister har jeg imidlertid ansvaret for avhendingen av øvrige fyr som er i statens eie. Som fremholdt i St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 er det fastsatt retningslinjer for salg av fyr som tilsier at fyr skal selges til takst. Jeg viser i denne forbindelse til brev av 30. mai 2006 som redegjør for bakgrunnen for dette.

I forhold til Viberodden fyr er dette fyret lagt ut for salg som en del av innfrielsen av inntektskravet på 10 mill. kr for 2005-budsjettet, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet. Stortingets flertall har sluttet seg til dette inntektskravet.