Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 29.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bønder som ønsker å starte produksjon av hamp blant annet til utnyttelse som bioenergi, har fått avslag fra Statens legemiddelverk fordi de regner hamp som et narkotika, selv om det beviselig er slik at såkalt industrihamp ikke har en slik virkning. Det er beklagelig at offentlig regelverk stanser lønnsomme prosjekter innen landbruket på feilaktig grunnlag.
Hva vil statsråden gjøre slik at bønder kan utnytte den verdiskapingen som ligger i å utnytte hamp til landbruksmessige og industrielle formål?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Hamp (cannabis) er en urt som kan benyttes i produksjon av olje, energi og tekstiler, men også i visse tilfeller som narkotisk stoff (marihuana og hasjisj). Plantens egnethet for narkotikaproduksjon varierer avhengig av hvilken sort som dyrkes.

Hampplanten, med unntak av frøene, regnes som narkotika i henhold til narkotikaforskriften § 3. Det er derfor forbudt å omsette planten i Norge. Sosial- og helsedepartementet kom i 1998 til at også dyrking vil være forbudt ettersom frøet utvikler seg til en forbudt plante. Det er ikke gitt unntak fra denne bestemmelsen for hampsorter med lavt innhold av virksomt stoff. Forskrift 13. september 1999 § 28 om såvarer (såvareforskriften) setter forbud mot å importere eller omsette frø av planter som inneholder narkotiske stoffer. Ingen hampsorter kan derfor importeres, dyrkes eller omsettes i Norge.

Prøvedyrking vil kreve dispensasjon fra såvareforskriften for å kunne importere frø av industrihamp, samt dispensasjon fra narkotikaforskriften for å dyrke plantene. Mattilsynet og Statens legemiddelverk kan gi slik dispensasjon, men i slike prinsipielle spørsmål knyttet til narkotikapolitikken er det naturlig at etatene avventer Helse- og omsorgsdepartementets vurdering.

Det er registrert en interesse for dyrking av industrihamp i Norge både for prøvedyrking og for kommersiell videreforedling til fiber og olje. På denne bakgrunn anmodet Landbruks- og matdepartementet i brev av 1. desember 2004 Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere unntak fra forbudet mot dyrking og import av hamp.

Norge har tradisjonelt ført en restriktiv rusmiddelpolitikk. Regjeringen Stoltenberg støtter denne linjen i sin tiltredelseserklæring. Et forbud mot all bruk av cannabis, inklusiv dyrking, har vært et viktig virkemiddel for å signalisere en restriktiv linje. I Europa registreres det stadig større skader av cannabisbruk, og behovet for behandling øker. Det er en risiko for at opphevelse av forbudet kan bli oppfattet som starten på en liberalisering av norsk narkotikapolitikk og et første skritt i retning av legalisering av cannabis. Et forbud mot hamp generelt er også lettere å håndheve enn å knytte det til de ulike plantenes innhold av aktivt virkestoff.

På denne bakgrunn svarte Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 30. mars 2006 til Landbruks- og matdepartementet at det ut fra sakens opplysninger ikke forelå "tilstrekkelig tungtveiende hensyn for å tillate prøvedyrking av hamp". Departementet ønsket derfor ikke å innvilge dispensasjon fra forbudet mot dyrking mv. av narkotiske stoffer etter narkotikaforskriften § 17.