Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1089 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mattilsynets inspektører på slakteriene har ikke samme arbeidstid som de andre ansatte på slakteriene. Det hevedes også at den reelle arbeidstiden for inspektørene er lavere på grunn av flere pauser. Det er grunn til å tro at disse ordningene påfører slakterikontrollen høyere kostnader enn hva som er nødvendig.
Kan statsråden redegjøre for om disse påstandene er riktige, og om hva statsråden konkret vil gjøre for å redusere unødvendige kostnader ved slakterikontrollen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Arbeidstiden for Mattilsynets inspektører på slakteriene er 37,5 timer pr. uke i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for statssektoren. Slakterivirksomhetene er private foretak, og det er derfor andre tariffavtaler som gjelder for disse. På denne bakgrunn har mange av slakteriene 40 timers arbeidsuke. For å kunne håndtere disse forskjellene i tariffestet arbeidstid må Mattilsynet sette inn 2,5 timer ekstra personellressurser pr. uke og medarbeider. Dette gjenspeiles i Mattilsynets systemer for innkreving av kjøttkontrollavgift ved at avgiftsnormene baseres på ukeverk à 37,5 timer. For å kunne følge arbeidstiden til slakteriene, nytter en lokalt ordninger med forskjøvet arbeidstid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i tråd med Hovedtariffavtalen i staten.

På bakgrunn av krav om kontinuerlig tilgjengelighet i forhold til å utføre kontrolloppgaver kan Mattilsynets inspektører på slakteriene ikke fritt forlate arbeidsplassen i pausen. Dette medfører at inspektørene i tråd med gjeldende hovedtariffavtale i staten har 20 minutter spisepause inkludert i arbeidstiden.

Arbeidsoppgavene til Mattilsynets inspektører på slakteriene er ikke sammenlignbare med oppgavene til slakteriansatte. Mattilsynets inspektører må fortløpende foreta kompliserte kjøttkontrollfaglige vurderinger med basis i kunnskaper om patologi, smittestoffer og epidemiologi. Dette arbeidet foregår på slaktelinjene i stor hastighet og stiller svært strenge krav til tilsynspersonellets fokus. På denne bakgrunn er det viktig at personellet rullerer hyppig i forhold til de ulike oppgavene. Kontroll ved slaktebåndet er ensformig arbeid, og det er derfor fastsatt en instruks som slår fast at arbeid ved slaktebåndet som hovedregel til sammen ikke skal overstige fire timer, eventuelt seks timer dersom bemanningsforholdene tilsier det. Når Mattilsynets ansatte ikke jobber ved slaktebåndet, utfører de andre arbeidsoppgaver. Dette er i tråd med tariffavtaler som gjaldt for ansatte i kjøttkontrollen da disse var tilsatt i kommunen. Slakteriansatte og slakteriledelse feiltolker i mange sammenhenger slik arbeidsrullering og -fordeling ved at de oppfatter oppgaver som ikke er relatert til tradisjonell kjøttkontroll på slaktelinje som ekstra pauser.

Påstander om at arbeidstiden for Mattilsynets inspektører i kjøttkontrollene reelt sett er kortere enn 37,5 timer pr. uke på grunn av flere pauser, medfører således ikke riktighet.

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere kostnader knyttet til slakterikontrollen. I den sammenheng kan nevnes at det 1. januar i år ble fastsatt en ny forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll. Det ble i St.prp. nr. 1 (2005-2006) antatt at dette tiltaket alene vil redusere slakterinæringens utgifter til lovpålagt slakterikontroll med om lag 26 mill. kr. Senere anslag viser at dette er noe lavt, og at reduksjonen antagelig vil være i størrelsesorden 35-40 mill. kr.