Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1095 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Mange har mistet pensjonspoeng som følge av at de har blitt skjønnslignet og ikke har betalt restskatten innen tre år. Det hersker imidlertid uklarhet rundt rettstilstanden rundt krav på pensjonspoeng dersom man først blir skjønnslignet, deretter får ligningen endret (nedsatt), for så å betale innen treårsfristen.
Dersom en ligning blir endret pga. saksbehandlingsfeil, og restskatten så blir betalt innen tre år, vil skattyter da ha krav på pensjonspoeng?

Begrunnelse

Problemstillingen kan eksemplifiseres som følger: Skattyter X ble etterlignet skatt for fem år, 1988-1992, og tillagt 60 pst. straffeskatt. Dette resulterer i et betydelig skattekrav fra ligningsmyndighetene. Det fremkommer i 2002 at skattyter X er blitt lignet på feil grunnlag som følge av en relatert rettssak, og skattekravet nedsettes til 170 000 kr. X betaler hele beløpet innen treårsfristen. Spørsmålet blir om X skal godskrives pensjonspoeng for hele perioden.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. reguleres av folketrygdloven § 3-15 og forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt. Utgangspunktet etter disse reglene er at pensjonspoengene skal nedsettes når den utlignede skatten ikke er betalt innen tre år etter utløpet av utligningsåret.

Dersom bare deler av skattekravet er betalt, skal pensjonspoengene reduseres forholdsmessig. Den nevnte forskriften § 3 oppstiller enkelte unntak fra dette utgangspunktet blant annet dersom skattyter har inngått betalingsavtale med skattemyndighetene, ved påleggstrekk, skatte- og avgiftskravet er brakt inn for domstolene (og ikke endelig avgjort), eller det er klart at ligningen vil bli endret.

Unntakene skal sikre at pensjonspoengene ikke settes ned i de tilfeller det er usikkert om hele eller deler av kravet vil bli betalt. Er deler av skatte-/avgiftskravet innbetalt etter at pensjonspoengene er nedsatt, er det ikke adgang til å tilbakeføre pensjonspoengene. Dette er regulert i forskriften § 6.

Ved endring av ligningen som innebærer at skattekravet settes ned, løper en treårsfrist for det nye skattekravet. I disse tilfellene ses det bort fra allerede nedsatte pensjonspoeng, dersom det nye skattekravet innbetales innen tre år. Pensjonspoengene beregnes på nytt i henhold til det nye skattekravet. Tilsvarende skal pensjonspoengene beregnes forholdsmessig dersom det nye skattekravet ikke blir betalt (helt eller delvis).

Dette innebærer at en skattyter som får sin pensjonsgivende inntekt endret, får beregnet pensjonspoeng i forhold til inntektens størrelse (forutsatt at inntekten gir pensjonspoeng etter folketrygdloven), dersom skattekravet i henhold til endringsvedtaket betales innen treårsfristen etter dette endringsvedtaket.