Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1100 (2005-2006)
Innlevert: 28.06.2006
Sendt: 29.06.2006
Besvart: 05.07.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Sandefjord kommune ønsker å sette i gang et prosjekt for arbeidsledig ungdom i samarbeid med næringslivet, slik at all ungdom kan få nødvendig arbeidserfaring, og introduksjon til arbeidslivet. Intensjonen er å knytte prosjektet faglig og økonomisk til en kommunalt eiet attføringsbedrift. Regelverket for attføringsbedrifter medfører at slik tilknytning kan medføre sanksjoner i forhold til Aetats økonomiske tilskudd til bedriften.
Hva vil statsråden gjøre for at regelverket ikke skal ekskludere slike gode tiltak?

Begrunnelse

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Sandefjord kommune og næringslivet rettet mot tiltak for arbeidssøkende ungdom, har man utredet konseptet Sandefjord Ungjobb AS.
Sandefjord Ungjobb AS skal være et ressurssenter for lokale private og offentlige arbeidsgivere. Virksomheten skal innrettes mot kvalifisering og formidling av ungdom, slik at all ungdom kan få nødvendig arbeidserfaring, tidlig introduksjon til arbeidslivets vilkår og muligheter for referanser og nettverk som kan brukes i det videre jobb- eller skoleløp.
Konseptets kommersielle virksomhet baseres på fakturerbare arbeidsoppdrag i det lokale markedet, samt opplærings- og utviklingsaktiviteter tilrettelagt for ungdom på oppdrag fra Aetat og kommunens sosialseksjon. Det regnes med en virksomhet på 50 ungdommer til enhver tid utenom sommersesongen og vel 200 i perioden juni-august hvert år.
Sandefjord Ungjobb A/S vil ha et eget styre med representasjon bl.a. fra det lokale næringsliv, og gruppen som har utredet prosjektet foreslår at man organiserer seg nært faglig og praktisk til kommunens attføringsbedrift Fønix Kompetansenett AS. Det er forutsatt en egenkapital på 3,5 mill. kr og forventningen er et mindre overskudd etter 2-3 års drift.
Kommunens attføringsbedrift Fønix Kompetansenett AS har en svært sterk finansiell stilling, og kommunen ønsket at Fønix skulle gå inn på eiersiden med nødvendig kapital og at Sandefjord Ungjobb AS ble et datterselskap.
Aetat har redegjort for at regelverket ikke tillater en slik finansiering, og at det i så fall vil medføre sanksjoner i samarbeidet med Aetat for Fønix sin del.
Kommunen kan ikke prioritere dette tiltaket på egen kjøl, og siden verken Aetat eller næringslivet finner grunnlag for å gå inn med tilstrekkelig eierkapital, fører dette til at et sterkt ønsket og nødvendig tiltak stoppes av gjeldende regelverk for attføringsbedrifter.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Etter dagens regelverk kan ikke en attføringsbedrift eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrunnelsen for dette er at attføringsbedriftenes primære oppgave skal være å drive attføringsarbeid. Det betyr at eventuelle overskudd skal forbli i virksomheten og på den måten komme attføringsarbeidet og deltakerne der til gode og ikke overføres til annen virksomhet. Bakgrunnen for bestemmelsen er bl.a. å unngå at statlige tilskudd til attføringstiltak skal bli brukt til å subsidiere andre tiltak.

Det er imidlertid mulig for attføringsbedriftene å tilby tjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten så lenge dette salget ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til etaten, og så lenge det ikke forekommer subsidiering på tvers av de enkelte tiltakene. Det betyr at hvis en bedrift tilbyr tjenester til for eksempel en kommune eller til næringslivet, må denne virksomheten organiseres separat og utskilles økonomisk fra bedriftens attføringsarbeid.

Etablering av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen innebærer endringer i samhandlingen mellom stat og kommune. Innspillet fra Sandefjord kommune vil bli tatt med i det videre arbeidet som følger av disse endringene.