Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2005-2006)
Innlevert: 29.06.2006
Sendt: 29.06.2006
Besvart: 06.07.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Flere kommuner har nå oppnådd full barnehagedekning. Allikevel er det mange familier som velger kontantstøtte i stedet for barnehageplass.
Hvor stor prosentandel mottar kontantstøtte i gjennomsnitt i de kommunene som har full barnehagedekning?

Begrunnelse

Det er viktig å gi foreldre gode omsorgsvilkår. Reell valgfrihet forutsetter både full barnehagedekning og kontantstøtte. Derfor er det viktig at vi raskest mulig kan tilby alle som ønsker det en barnehageplass. Like viktig er det at de som mottar kontantstøtte eller planlegger å motta kontantstøtte, kan føle trygghet for at ordningen ikke blir svekket.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Man kan ikke sette noen konkret grense for hva som er full barnehagedekning for ett- og toåringer. Som en illustrasjon har jeg i stedet valgt å ta utgangspunkt i de 12 kommunene som har høyest barnehagedekning for barn i kontantstøttealder ved utgangen av 2005. Disse kommunene hadde i gjennomsnitt en barnehagedekning på 97,3 pst. for barn i kontantstøttealder. Barnehagedekningen gir et uttrykk for kapasitet i forhold til antall barn i aldersgruppen 1-2 år. I disse kommunene mottok i gjennomsnitt 47,2 pst. av ett- og toåringene kontantstøtte på samme tidspunkt. På landsbasis var andelen 57,8 pst.

Det er grunn til å understreke at i kommunene med høyest barnehagedekning har en dobbelt så høy andel av barna deltidsplasser som for landet under ett, henholdsvis 25,8 og 12 pst. Det er grunn til å tro at mange vil etterspørre heltidsplasser om disse var tilgjengelige. Reduksjon i barnehageprisene vil ytterligere forsterke etterspørselen etter heltidsplasser, og følgelig minske bruken av kontantstøtte.