Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1102 (2005-2006)
Innlevert: 29.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vil Regjeringen vurdere å skille mellom restriksjoner på oppdrett av laks og ørret i en eventuell ny runde med innføring av nye nasjonale laksefjorder?

Begrunnelse

Oppdrett av ørret og laks har ulikt risikobilde knyttet til både genetisk innblanding av villaksstammer og spredning av lakselus. Flere av fjordene som er aktuelle som nye laksefjorder har utelukkende oppdrett av ørret.
Vedtak om vernerestriksjoner basert på et risikobilde for lakseoppdrett kan dermed slå unødvendig hardt ut for oppdrettere av ørret.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, jf. St.prp. nr. 79 (2001-2002), og Stortingets vedtak om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, jf. Innst. S. nr. 134 (2002-2003), vedtak I og II, innebærer at laksen i disse vassdragene og fjordene skal sikres en særskilt beskyttelse.

Beskyttelsesregimet i de tidligere vedtatte nasjonale laksevassdragene og laksefjordene framgår av beskrivelsen i St.prp. nr. 79 (2001-2002), henholdsvis kap. 4.3.2 og 4.4.2, samt Innst. S. nr. 134 (2002-2003), vedtak III. Dette går i korthet ut på at det ikke vil være tillatt å etablere nye konsesjoner for matfiskeoppdrett med laksefisk og noe strengere regler for rømningssikring og helsekontroll i etablerte anlegg. Større inngrep i munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensing vil heller ikke være tillatt.

Regjeringen har som kjent besluttet å fremme en proposisjon til Stortinget om vern av villaksen og ferdigstilling av ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Denne vil bli fremmet inneværende år. Det ligger i denne sammenhengen ikke an til at Regjeringen vil foreslå et skille mellom restriksjonsnivået på oppdrett av sjøørret og laks. Dette gjelder både for de allerede vedtatte nasjonale laksefjordene og de nye som vil bli foreslått i forbindelse med ferdigstillingen av ordningen.

Jeg vil ellers vise til at ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder vil være permanent, men ny kunnskap, ny teknologi og nye generelle rammebetingelser for berørte næringsinteresser kan tilsi endringer i regelverket for forvaltningen av områdene. Ordningen skal derfor evalueres når det er mulig å vurdere de konkrete effektene. Dette vil gi grunnlag for å vurdere eventuell justering av de restriksjoner og tiltak som ordningen innebærer.