Skriftlig spørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1105 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): I henhold til luftfartsloven § 7-26 er Samferdselsdepartementet takstmyndighet for landets flyplasser. Ved vurderingen av konsesjonen for Rygge flyplass sier departementet at det vil "fastsette takstregulativ for flyselskapenes bruk av alle lufthavner som er åpne for allmenn bruk".
Er det gjort for Rygge, og hvilket regulativ er det som gjelder?

Begrunnelse

Luftforsvaret er konsesjonær for sivil luftfart på Rygge. Operatøroppgaven er imidlertid satt bort til et privat selskap som nå forhandler med flyselskapene. Takstvilkårene vil ha betydning for både rutetilbud og konkurranseforholdet til Gardermoen og Torp.
I konsesjonsutredningen sier Samferdselsdepartementet at sivil luftfart på Rygge vil føre til økt konkurranse mellom flere lufthavner, og videre at like konkurransevilkår krever at alle lutthavner må få betydelig frihet i sin prissetting innenfor rammen av et felles takstregulativ.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forsvaret ved Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) fikk ved kongelig resolusjon 19. november 2004 konsesjon til sivil landingsplass på Moss lufthavn, Rygge. Det ble ved konsesjonstildeling fastsatt konsesjonsvilkår. Ett av vilkårene, § 8, første avsnitt, er at "Takstregulativet som konsesjonshaver skal benytte for flyselskapenes bruk av lufthavnen fastsettes av Samferdselsdepartementet som forskrift".

Samferdselsdepartementet har et viktig styringsinstrument på luftfartens område ved at nivået på luftfartsavgiftene årlig fastsettes av departementet som forskrift med hjemmel i luftfartsloven § 7-26, jf. 15-4. I takstregulativet for 2006, forskrift av 22. desember 2005 nr. 1724 om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester, slås i § 1-1, første ledd fast:

"For flyginger på statens landingsplasser samt Oslo lufthavn Gardermoen, og i luftrommet som utgjøres av norske flygeinformasjonsregioner (FIR), skal eier eller bruker av luftfartøy betale avgift for de anlegg og tjenester som stilles til rådighet i henhold til de etterfølgende bestemmelser. Bestemmelsene gjelder også for militære landingsplasser når de nyttes av luftfartøy med sivile registreringsmerker. Bestemmelsene kan videre også gjøres gjeldende for landingsplasser som drives av andre enn staten og som er til allmenn bruk. Samferdselsdepartementet kan for slike plasser fastsette andre avgiftssatser og regler enn de som er fastsatt i denne forskrift."

I samme paragraf angis også i fjerde ledd:

"Med anlegg og lignende tilhørende staten er å forstå anlegg eid av eller tjenester utført av Avinor AS eller staten."

Forslag til takstregulativ for 2007 har vært sendt på høring, men Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke mottatt endelig innstilling eller høringsuttalelser fra Avinor. Departementet har derfor heller ikke trukket noen konklusjoner i forhold til utformingen av takstregulativet for 2007.

Samferdselsdepartementet legger opp til å fastsette takstregulativ for 2007 i løpet av annen halvdel av 2006. Jeg vil i den forbindelse også vurdere hvilke takster mv. som skal gjelde for Moss lufthavn, Rygge.