Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1108 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 07.07.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det ble bygget 20 nye rehabiliteringsplasser ved Halden sykehjem. I et forsøksprosjekt ble 10 av disse plassene gjort om til intermediærsenger som benyttes av Halden sykehus som en del av Distriktspsykiatriske sentre (DMS). Halden kommune får ikke økonomisk kompensasjon fra helseforetaket, og samtidig ser man et økende behov for rehabiliteringsplasser.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fortsatt drift av en intermediær sengepost i Halden etter prosjektperioden, og bør ikke helseforetaket ta det økonomiske ansvaret for driften?

Begrunnelse

Som en følge av opprettelse av distriktspsykiatrisk senter (DPS) og distriktsmedisinsk senter (DMS) i Halden, ble det igangsatt et forsøksprosjekt hvor 10 av sykehjemmets rehabiliteringsplasser ble omgjort til intermediærsenger, noe som medfører at store ressurser ved sykehjemmet tar seg av syke pasienter som normalt sett burde ligget under Sykehuset Østfolds driftsutgifter. I tillegg medfører dette at det er blitt økt ventetid på å få rehabiliteringsplass ved Halden sykehjem. Halden kommune har lav sykehjemsdekning og har de senere årene foretatt store kutt i eldreomsorgen. Kommunen har store utfordringer innenfor eget ansvarsområde når det gjelder omsorgssektoren, og mange ser i ettertid at den avtalen som ble gjort når det gjelder driften av den intermediære avdelingen, var ensidig til fordel for Sykehuset Østfold. Prosjektmidlene utløper sommeren 2007, og det er etter undertegnedes syn grunn til bekymring vedrørende Halden kommunes fremtidige utgifter knyttet til finansiering og drift av intermediæravdelingen ved sykehjemmet.
Det har også kommet opp ønske fra innbyggere om at denne intermediære avdelingen burde flyttes i forbindelse med sykehuset hvor det er fullt mulig å bygge et tilbygg slik at rehabiliteringsplassene kunne frigjøres til det de opprinnelig ble bygget som.
Et tilsvarende forsøksprosjekt i Førde har en annen finansierings- og ansvarsfordeling mellom kommunen og sykehuset som etter sigende skal virke mer rettferdig. Sykehuset Østfold er fornøyd med ordningen, noe som er naturlig da det ser ut til at de bidrar med lite og kun tjener på dette prosjektet. Det er viktig med samarbeidsprosjekt mellom kommuner og helseforetakene, men ansvaret og den økonomiske belastningen må ikke skyves over på kommunene
Videre er det etter undertegnedes syn ikke tilfredsstillende bemanning ved Halden DMS, hvor det på nåværende tidspunkt bare er en legestilling som i realiteten kun fungerer ved Halden DMS 50-80 pst. Avdelingen DMS Halden skal ha stengt i 4 uker, som en følge av ferieavvikling, mens intermediæravdelingen vil holde åpent gjennom hele sommeren. I dette tidsrommet, og i helgene og ut over ordinær arbeidstid, kan den intermediære avdelingen kun benytte legevaktpersonell, noe som ikke er tilfredsstillende.
Det er viktig å sikre langsiktig drift av den intermediære avdelingen, og det bør foretaes en ny gjennomgang både når det gjelder finansiering og bemanningsressurser. Det er også ønskelig at det blir gjort en vurdering av bemanningssituasjonen og funksjonene ved DMS Halden, og at det samtidig ses på muligheten til å bygge en intermediæravdeling i forbindelse med kantinen ved sykehuset. En avklaring av ovennevnte forhold vil gjøre det enklere og mer forutsigbart for planleggingen av omsorgstjenesten i Halden kommune.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Samhandlingstiltak mellom tjenestenivåene som bidrar til helhetlige og sammenhengende behandlingskjeder, er særlig viktig for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Avtalen mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold HF om en intermediæravdeling ved et sykehjem i Halden er et godt eksempel på et slikt tiltak. Ved intermediæravdelinger kan pasienter med kjente sykdomstilstander, men som trenger mer omfattende oppfølging enn det som vanligvis gis ved et sykehjem, få et tilbud. Intermediærtilbud er dels spesialisthelsetjeneste, og dels primærhelsetjeneste, og skal derfor også finansieres sammen av kommunen og helseforetaket. En viktig målsetting med opprettelsen er å gi pasientene et best mulig behandlingstilbud og gi 'rett pasient på rett behandlingsnivå til rett tid'.

Noe av bakgrunnen for den inngåtte avtalen var at Sykehuset Østfold HF fikk 4 mill. kr av de 100 mill. kr som Stortinget bevilget ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett i 2005 til tiltak for utvikling av lokalsykehus- og samhandlingstiltak. Intermediæravdelingen startet sin virksomhet i september 2005, og driftsavtalen mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold gjelder frem til september 2007.

Prosjektet samfinansieres ved at Halden kommune dekker kostnader som tilsvarer drift av ti senger i et ordinært sykehjem, mens Sykehuset Østfold HF finansierer merkostnadene ved oppgraderingen til en intermediæravdeling. Det utgjør mer enn 5 mill. kr for prosjektperioden, og dekker blant annet fem årsverk på pleiesiden. I tillegg benytter avdelingen medisinskfaglig personell fra DMSet.

Sykehuset Østfold opplyser at prosjektet skal evalueres. Hensikten er å kartlegge behovet for eventuelle justeringer i siste del av prosjektfasen samt vurdere videre oppfølging.

Samhandling innad og mellom tjenestenivåene er et prioritert område. Som et ledd i oppfølgingen av Wisløff-utvalget, har jeg bedt en ekstern arbeidsgruppe se nærmere på de organisatoriske utfordringene vi står overfor. Rapporten fra denne arbeidsgruppen er nå ferdig, og inneholder forslag som særlig legger til rette for at pasienter med behov for flere og samordnede helsetjenester, får et bedre tilbud. Videre oppfølging av denne rapporten vil bli lagt frem i Nasjonal helseplan.

I tråd med at samhandling er et prioritert område, vil jeg følge med på de samhandlingstiltak som iverksettes. I den forbindelse har departementet blant annet vært i kontakt med Helse Øst RHF og Halden kommune om ovennevnte samhandlingsprosjekt. Med henblikk på et generelt utviklingsarbeid for bedre samhandling, anses samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold HF om en intermediæravdeling som særlig interessant. Jeg ser derfor frem til at underveisevalueringen av dette samhandlingsprosjektet foreligger, og vil følge utviklingen nøye fremover.