Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1114 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 17.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statens vegvesen står som byggherre for riks- og fylkesveger. Etter omorganiseringen av Statens vegvesen er det eksempler på at etaten sliter med å bruke de midler de årlig tildeles, for eksempel i Rogaland. Lokale myndigheter opplever at det går mer ressurser til planlegging/prosjektadministrasjon enn tidligere, og prosjektforberedelser er mer omfattende og tidkrevende.
Hva gjør Regjeringen for å sikre at Statens vegvesen opptrer smidig og prioriterer ressursene i tråd med ønskene fra lokale myndigheter?

Begrunnelse

Flere oppslag i media har vist at vedlikeholdsetterslepet på norske veier er enormt, og at det er stort behov for nyinvesteringer i en rekke regioner. Det er derfor viktig at de midlene som stilles til disposisjon av staten og fylkeskommunene raskest mulig blir effektuert på en fornuftig måte.
I Rogaland meldes det fra enkelte hold om at investeringsmidler på budsjettene ikke blir brukt fordi planleggingen av prosjektene ikke klarer å møte tidsfristene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er et mål for Statens vegvesen å forvalte midlene som årlig bevilges til riks- og fylkesvegene på en kostnadseffektiv måte innenfor de rammer som fastsettes av Stortinget og fylkeskommunene. I 2003 og 2004 var det imidlertid store mindreforbruk innenfor investeringsdelen av riksvegbudsjettet. Dette skyldes i stor grad at overgangen til full konkurranseutsetting har vært svært krevende, samtidig som etaten har vært i omstilling.

Det er satt i verk en rekke tiltak for å oppnå bedre prosjektgjennomføring. Blant annet er kapasiteten til å utarbeide konkurransegrunnlag økt gjennom innleid konsulenthjelp og ved bedre utnyttelse av egne ressurser. Videre er det igangsatt ordninger med å redusere antall kontrakter ved å samle små prosjekter i større prosjekt- og kontraktspakker. Dessuten utprøves endringer i kontraktsstrategien ved å ta i bruk totalentrepriser for prosjekter der dette er egnet. For å oppnå bedre styring og økt mulighet til å iverksette tiltak i løpet av året, er det lagt opp til å utarbeide bedre og hyppigere prognoser for forbruket tidlig på året.

Overgangen til full konkurranseutsetting fra 2003 innebærer at Statens vegvesen er bundet av reglene for offentlige anskaffelser ved alle kjøp. Dette medfører at det ikke kan settes i gang nye prosjekter uten forutgående grundig prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av offentlig tilbudsinnhenting. Prosessen fram til kontraktsinngåelse og anleggsstart er derfor ressurs- og tidskrevende, både for store og små prosjekter. I gjennomsnitt må det påregnes at det vil gå om lag ett år fra det blir bevilget midler til første utbetaling. Det er spesielt problematisk å bruke opp årets bevilgning dersom det blir bevilget ekstramidler i løpet av budsjettåret.

Representanten Solvik-Olsen viser i sin begrunnelse til at investeringsmidlene i Rogaland ikke blir brukt fordi planleggingen ikke klarer å møte tidsfristene. Regnskapstallene de siste årene viser betydelige variasjoner i forbruket både på riks- og fylkesvegbudsjettet. I 2005 var det ingen ubrukte midler på riksvegbudsjettet. Tvert imot ble det gitt tillatelse til et merforbruk på vel 30 mill. kr. På fylkesvegbudsjettet har det derimot vært et mindreforbruk. Statens vegvesen opplyser at etaten i samarbeid med fylkeskommunen har satt sterk fokus på prosjektgjennomføringen for å sikre at midler som blir stilt til disposisjon, blir brukt som forutsatt. Det legges opp til å ta i bruk samme type virkemidler som omtalt for riksvegbevilgningene.