Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1115 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 07.07.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Midt-Norge tok ikke med arbeidsrettet rehabilitering i sin anbudsforespørsel for 2006. I et helhetlig rehabiliteringstilbud bør arbeidsrettet rehabilitering inngå. Blant annet har Helse Sør satset på dette gjennom samarbeid med Attføringssenteret i Rauland AS.
Hva vil statsråden foreta seg for at det gis et godt institusjonsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud i hele landet, også i rehabiliteringens viktige tidligfase?

Begrunnelse

Arbeidsperspektivet må løftes frem allerede i rehabiliteringens tidligfase. Det er viktig for å få personer med kroniske tilstander og funksjonsnedsettelser tilbake til arbeidslivet. Tradisjonelt har praksis vært at helse- og funksjonsfremmede tiltak er avsluttet før personen går videre i systemet for å møte arbeidslivet. Da er ofte toget gått fordi tilknytningen til arbeidslivet er gått tapt. Det er sannsynlig at man oppnår bedre medisinsk rehabilitering når motivasjonsfaktorer for fortsatt yrkesutøvelse er til stede parallelt.
Røros rehabiliteringssenter har siden 2004 tilbudt gruppetilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Dette ble startet etter forespørsel fra RTV og Helse Midt-Norge.
Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vender mellom 70 og 80 pst. av dem som får arbeidsrettet rehabilitering tilbake til yrkeslivet, år Helse Midt-Norge ikke har tatt med arbeidsrettet rehabilitering i sin anbudsforespørsel for 2006, har det dramatiske konsekvenser for Røros rehabiliteringssenter, men særlig for funksjonshemmede og kroniske syke i landsdelen.
I 2005 fikk 205 personer arbeidsrettet rehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter. Det er et paradoks at samtidig som Røros rehabiliteringssenter må stenge sitt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, tildeles andre institusjoner midler fra Sosial- og helsedirektoratet for å bygge opp tilbud på det samme feltet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rehabilitering med arbeid som mål vil som regel kreve en prosess der helsetjenesten, arbeidsplassen og arbeids- og velferdsetatene deltar sammen med den det gjelder. Rehabiliteringsoppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten kan ivaretas i kliniske avdelinger der rehabiliteringstiltak kan være en integrert del av et behandlingsopplegg. Videre foregår rehabiliteringstiltak i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering, eller i egne sykehus. Rehabiliteringsteam og poliklinikker kan yte viktige tjenester i et helhetlig rehabiliteringsopplegg. Private rehabiliteringsinstitusjoner/opptreningsinstitusjoner yter tjenester som kan være viktige i en rehabiliteringsprosess. De regionale helseforetakene vil i samarbeid med institusjonene kunne tilpasse virksomheten til utfordringene i helseregionen innenfor rehabiliteringsfeltet, herunder utfordringer knyttet til oppgaver i forhold til personer der arbeid er et mål for rehabiliteringsprosessen.

De regionale helseforetakene må vurdere hvor de ulike oppgaver, for eksempel vurdering av funksjon for personer der rehabiliteringsprosessen har arbeid som mål, skal ivaretas. I tillegg må spesialisthelsetjenesten vurdere i hvilken grad opphold i institusjon er nødvendig, og hvilken institusjon som kan være aktuell i det enkelte tilfellet. Det må også vurderes om spesialisthelsetjenestens bidrag best kan ivaretas gjennom opphold i institusjon i en periode, dagopphold, polikliniske tjenester eller ved ambulante team. Ved at de regionale helseforetakene har ansvar for å inngå avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner/opptreningsinstitusjoner, ligger det til rette for å drøfte ivaretakelse også av oppgaver som er særlig viktig for personer der rehabiliteringsprosessen har arbeid som mål, når avtaler med institusjonene skal inngås.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding for Stortinget om arbeid, velferd og inkludering, der også problemstillinger i forhold til en rehabiliteringsprosess med yrkesaktivitet som mål vil bli tatt opp.

Når det gjelder tiltak i Midt-Norge, har arbeids- og inkluderingsministeren og jeg gått sammen om å realisere et rehabiliteringsprosjekt ved Hysnes HelseFort i Rissa kommune. Prosjektet gjelder rehabilitering med arbeid som mål. Målgruppen er i første omgang mennesker med lettere psykiske problemer. Mennesker med psykiske lidelser utgjør over en tredjedel av mottakerne av rehabiliteringspenger. Personer med lettere psykiske problemer er derfor en særlig viktig målgruppe for slike målrettede tiltak. Helse Midt-Norge RHF vil får prosjektansvaret. Prosjektet forutsettes å starte høsten 2006 med forutsetning om oppstart 1. januar 2008.