Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1117 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 07.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan finansministeren redegjøre for kostnader knyttet til statlige gebyrer, sett i forhold til inntektene, i tråd med den gjennomgangen som finansministeren har initiert og fått gjennomført i departementene?

Begrunnelse

Viser til spørsmål nr. 63 fra Fremskrittspartiets finansfraksjon sendt inn og besvart i forbindelse med revidert statsbudsjett (Finansdepartementets saksnr. 06/2683). I svaret fremgår det bl.a. følgende: "Det er vanskelig å anslå de administrative kostnadene ved ordningen med tilleggsavgift på årsavgiften."
Viser videre til oppslaget i Dagbladet datert den 16. juni hvor finansministeren varsler en gjennomgang i staten vedrørende gebyrer og hvor bl.a. følgende fremkommer: "Nå skal flere hundre gebyrer granskes, viser en liste Finansdepartementet har sendt de andre departementene."
Gjennom media i sommer har det fremkommet at denne gjennomgangen har funnet sted, og at Finansdepartementet nå har fått inn all relevant informasjon.
Med bakgrunn i bl.a. vårt spørsmål nr. 63 hvor vi ikke fikk svar på hvordan hvert gebyr inntektsmessig står i forhold til kostnaden forbundet med administrasjonskostnader, ber undertegnede om en redegjørelse da departementet nå tydeligvis sitter på nødvendig informasjon.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har et overordnet og koordinerende ansvar for statsbudsjettet, effektiv ressursbruk og økonomistyring i staten. Gjennomgangen av gebyrer og sektoravgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger og den påfølgende fastsettingen av generelle retningslinjer for slik finansiering, er et ledd i utøvelsen av dette ansvaret. Ved rundskriv R-4/2006 ba Finansdepartementet samtlige departementer gå gjennom sine eksisterende gebyr- og sektoravgiftsordninger med sikte på tilpasning til de nye retningslinjene. Vi ba dem i den forbindelse rapportere til Finansdepartementet om avvik fra retningslinjene, og om hvilke tiltak som kan iverksettes for å bringe eksisterende ordninger i samsvar med dem.

Det er et stort antall gebyr- og sektoravgiftsordninger på statsbudsjettet. Ansvaret for å forvalte dem er spredt på de aller fleste fagdepartementene. Det er verken hensiktsmessig eller praktisk mulig for Finansdepartementet å holde seg fullt informert om kostnader og inntekter knyttet til hver enkelt ordning. Vi begrenset oss derfor i rundskrivet til å be departementene om en avviksrapportering. Departementenes tilbakemelding viser at de fleste gebyrordninger er i samsvar med retningslinjene. For noen ordninger er imidlertid gebyrene høyere enn kostnadene de skal dekke. Noen departementer har videre informert om at de trenger mer tid til å gå gjennom sine ordninger.

Regjeringens siktemål er at eksisterende ordninger så langt råd er skal tilpasses de nye retningslinjene. Hensynet til administrative kostnader og eventuelle provenytap vil imidlertid kunne påvirke både spørsmålet om, og i tilfelle hvor raskt, en tilpasning kan skje. Eventuelle reduserte inntekter som følge av lavere gebyrer må innpasses i et forsvarlig budsjettopplegg. Regjeringen vil følge opp de nye retningslinjene i de årlige statsbudsjettene, første gang i vårt forslag til statsbudsjett for 2007.