Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1119 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Christianssand Protestfestival er en arena for debatt, meningsbrytning og et mangfold av kulturytringer. Til tross for at aktørene ikke mottar honorar, er det betydelige kostnader forbundet med prosjektering, reise og opphold for aktører, tekniske arrangementer, markedsføring mm.
Ser statsråden betydningen av denne spesielle festivalen, og vil statsråden vurdere å gi Protestfestivalen fast støtte over statsbudsjettet for å sikre festivalens eksistens og uavhengighet?

Begrunnelse

Protestfestivalen er en uavhengig verdifestival mot avmakt og likegyldighet, og for engasjement og handling. Festivalen er basert på frivillighet. Den er en arena for debatt og meningsbrytning, der ytringer skjer gjennom et mangfold av kulturuttrykk. Både lokale og nasjonale skribenter, kunstnere, forskere og andre samfunnsdebattanter kommer til festivalen for diskutere temaer omkring vår kultur, eksistens og samfunnsutvikling. Debattene inngår i rammer av billedkunst, performanskunst, musikalske innslag, litteratur og konserter.
Festivalen deler også årlig ut Erik Byes minnepris til en person som over en lengre periode har fremvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv retning lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
Festivalen samler engasjerte mennesker på tvers av politiske skillelinjer. Unge artister har fått sitt gjennombrudd på festivalen.
Nasjonale kulturpersonligheter har fått slippe til med andre sider av sin person enn de som kommer fram gjennom media.
Protestfestivalen har vært arrangert årlig i Kristiansand fra 2000 og mottar p.t. ingen statlig støtte. Festivalen er en stiftelse som er finansiert gjennom kommunalt og fylkeskommunalt tilskudd og private sponsorer. 8. juni 2006 fikk Protestfestivalen avslag på søknad om støtte fra Norsk Kulturråd. Ettersom festivalen er ikke-kommersiell, er det viktig med en fast støtteordning for å kunne finansiere et sekretariat.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I Norge har vi i dag et stort mangfold av festivaler. Dette er viktige arenaer for kunstopplevelser for publikum, arenaer for kunstnere og for frivillig engasjement og deltakelse.

Det er viktig at den enkelte kommune og fylkeskommune bidrar til å sikre drift og uvikling av "sine" festivaler. Jeg noterer at Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gitt midler til Christianssand Protestfestival.

Under Kultur- og kirkedepartementets budsjett gis det støtte til festspill og festivaler innenfor forskjellige kunstuttrykk som musikk, billedkunst, litteratur og scenekunst. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektstøtteordninger som kunstfestivaler eller arrangører av kunsttiltak kan søke midler fra.

Christianssand Protestfestival har søkt departementet om fast tilskudd til drift for årene 2005, 2006 og 2007. Departementet anser Norsk kulturråd som naturlig instans for en søknad fra Christianssand Protestfestival.

Festivalen har ved flere anledninger mottatt tilskudd fra Kulturrådet.

Norsk Kulturråd har også for inneværende år mottatt en søknad fra Protestfestivalen om tilskudd til litteraturprogrammet under årets festival. Søknaden kom ikke tidsnok til å bli behandlet av Kulturrådets litteraturutvalg før årets festival blir avviklet, men jeg er blitt informert om at svar kan foreligge i løpet av inneværende måned.