Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Interessemotsetninger mellom flytoget. Jernbaneverket og NSB har ført til at Flytoget på ubestemt tid har lagt planene om å forlenge sin banestrekning fra Asker til Drammen på is. Hovedsakelig pga. dette er mangel på parkeringshus ved Drammen stasjon. Ettersom det er tre statlige organer som her ikke blir enige, bør statsråden etter min mening være handlekraftig.
Hva vil statsråden gjøre for at bygging av dette parkeringshuset kan settes i gang, og hva vil statsråden gjøre for at togtilbudet Drammen-Oslo blir bedre?

Begrunnelse

Når det gjelder parkeringshuset man venter på, har tomteeier NSB og den potensielle utbyggeren. Jernbaneverket, ikke blitt enige om hvordan skal finansieres, bygges eller drives.
Innbyggerne i Drammen og Drammen kommune har ventet veldig lenge på at flytoget skal komme til byen. Man har også ventet ganske lenge på at togpendlerne skal få et bedre parkeringstilbud. Drammen kommune er til og med villig til å bla opp flere millioner kroner og bygge parkeringshuset, om det var det som var problemet. Vi registrerer også at fremdriften for å få togtiden ned (bygging av flere spor) fra Drammen til Oslo ikke går så kjapt man skulle tro og at de store bevilgningene til dette har uteblitt.
Det er heller ikke første gangen at NSB stikker kjepper i hjulene for konkurranse og bedre tilbud til kollektivbrukere. (Ref. Hallingdal-Oslo strekningen og NSB sa nei til å ha Ofotbanen AS som underleverandør av Vøgne).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For inneværende planperiode er det planer om opprusting av Drammensbanen. Av tiltak i første del av planperioden kan følgende nevnes: utbygging av dobbeltspor Sandvika-Asker (åpnet), ombygging og utviding av Lysaker stasjon og utbygging av dobbeltspor Lysaker - Sandvika. Til sammen vil dette gi en nedkortet reisetid fra om lag 13 til 20 minutter for de fleste togene. Kapasiteten vil øke fra 12-14 tog til over 20 tog pr time. I tillegg er det satt av en del ressurser til utbedring av stasjonene langs Drammensbanen. Hvor stor del av denne kapasitetsøkningen som tas ut i økt persontogtilbud mellom Drammen-Oslo (-Gardermoen) er noe en må se nærmere på i forbindelse med de årlige forhandlingene med NSB om statlig kjøp av persontransporttjenester.

Flytoget har i dag tillatelse til å drive trafikkvirksomhet med flytog på strekningen Asker-Gardermoen. Om Flytoget skal forlenge strekningen til Drammen, må selskapet søke om å få tillatelse til dette. Det foreligger ikke en slik søknad i dag, og først når en slik søknad foreligger, vil jeg kunne ta stilling til saken.

Jeg er imidlertid kjent med at Flytoget har gjort en analyse som viser at det kan være et kommersielt grunnlag for å utvide virksomheten til Drammen. Dette forutsetter ifølge Flytoget noen infrastrukturelle endringer slik at toget kan snu i Drammen, tilpasninger i rutetabellen, samt etablering av flere parkeringsplasser ved Drammen stasjon. Dette er forutsetninger selskapet har fremmet for Drammen kommune, Jernbaneverket og NSB som eiendomsbesitter ved Drammen stasjon. Flytoget har videre opplyst at inntil disse forutsetningene er på plass, er det ikke aktuelt for Flytoget å søke om de nødvendige tillatelser.

Infrastrukturtiltak ved Drammen stasjon er forhold Jernbaneverket må vurdere nytten av innenfor avsatte rammer til infrastrukturtiltak. Eventuelle tilpasninger i rutetabellen vil først kunne skje i forbindelse med den ordinære ruteplanprosessen, jf. fordelingsforskriftens bestemmelser. Jernbaneverket legger ruteplanen to ganger i løpet av året etter søknad fra operatørene.

Når det gjelder parkeringsforholdene ved stasjoner langs det nasjonale jernbanenettet, er tilbudet variert. Ved enkelte stasjoner, ofte ut fra hensynet til behovet for innfartsparkering til de større sentrene, tilbyr staten ved Jernbaneverket fri parkering til pendlerne. Andre steder uten slike behov gis det som oftest et tilbud om parkering mot betaling. I tillegg kan NSB som operatør ha egne plasser tilgjengelig for sine kunder.

Jeg har fått opplyst at ved Drammen stasjon er det i dag 270 parkeringsplasser for reisende som i tillegg til månedskort også kjøper parkeringstillatelse (70 kr/mnd). I tillegg finnes 100 gratisplasser, men som på sikt vil bli nyttet til andre formål. Området er imidlertid regulert med kapasitet til om lag 600 biler, inkl. plass avsatt til p-hus. I tillegg finnes 80 plasser mot avgift ved Brakerøya stasjon og 165 gratisplasser i tilknytning til Gulskogen stasjon. Dette er plassene staten ved Jernbaneverket er premissgiver for.

Etter det jeg er kjent med, ønsker Drammen kommune et mest mulig bilfritt sentrum, og pendelparkering er derfor søkt lagt utenfor Drammen stasjon til Gulskogen og Brakerøya. Når det gjelder en evt. utvidelse av parkeringsmulighetene ved Drammen stasjon gjennom byggingen av et p-hus på tomten som er regulert til dette formålet, vil dette bl.a. kreve flytting av jernbanens sikringsanlegg som ligger her i dag. Dette vil være en fordyrende faktor for prosjektet slik at det ikke vil være mulig å finansiere dette alene med brukerbetaling.

Hvorvidt staten ved Jernbaneverket skal bidra til økt parkeringskapasitet ved Drammen stasjon må vurderes ut i fra generelle kriterier, dvs. om antall nye kollektivreisende som følge av prosjektet øker i en slik grad at dette svarer seg i forhold til kostnadene.

Flytogets forutsetning om økt parkeringskapasitet ved Drammen stasjon er ut fra en markedsvurdering selskapet har gjort. Flytoget står på lik linje med NSB fritt til å tilby egne parkeringsplasser til sine reisende utover det staten ved Jernbaneverket tilbyr ved den enkelte stasjon. Ettersom Flytoget mener økt parkeringskapasitet ved Drammen stasjon vil være et lønnsomt tiltak for virksomheten, er det etter min oppfatning naturlig at selskapet bidrar sammen med de andre interessentene til å finne en løsning utover det staten ved Jernbaneverket tilbyr i dag.

Jeg vil for øvrig vise til at Flytoget er eid av staten ved Nærings- og handelsdepartementet og er ikke underlagt Samferdselsdepartementets styring.