Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1123 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 07.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Personer som etter inngåelse av IPA-avtale har fått forverret sin helse er etter Regjeringens fjerning av skattestimulansen til privat pensjonssparing fanget i en felle, det er ikke lønnsomt å fortsette IPA-sparing på de dårligere vilkårene, men samtidig er forsikringsselskapene ikke løsningsorienterte siden de er tjent med at kunder som har blitt syke siden kontraktsinngåelse, avslutter kundeforholdet.
Er Regjeringen opptatt av problemstillingen, og hva vil den i så fall gjøre?

Begrunnelse

Finansavisen 30. august presenterer med et konkret eksempel den vanskelige situasjonen som Regjeringens fjerning av skattestimulansen i IPA-sparing har skapt for mange personer som sparer til egen pensjon. Den omtalte personen får meromkostninger på opp til 500 000 kr, og det kun i perioden frem til 48-åringen blir pensjonist.
Regjeringens fjerning ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2006 av skattestimulansen i privat pensjonssparing, det tredje benet i det norske pensjonssystemet, skjedde uten grundig faglig utredning og uten overgangsordninger. Dette har skapt problemer for mange personer, spesielt for personer som har dårlig helse eller stiller svakt. Personer som har blitt syke siden kundeforholdet til forsikringsselskapet startet, er et eksempel på dette. En annen gruppe som også har fått klart dårligere økonomi, er uføretrygdede som har fått utbetalt millionerstatninger. Disse har normalt plassert størstedelen av erstatningsbeløpet i livrenteavtaler, som sikrer en jevn inntekt over livet. Fjerningen av skattestimulansen i den private pensjonssparingen har i enkelte tilfeller kuttet den årlige inntekten for slike uføretrygdede med om lag en tredjedel.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I St.meld. nr. 2 (2005-2006) foreslo Regjeringen å avvikle fradragsretten for innbetalinger til individuell pensjonsavtale etter skatteloven. Det ble videre foreslått å fjerne formuesskattefritaket for individuelle livrenter. Det ble lagt til grunn at de nødvendige lovendringer om innstramminger i skattefavoriseringen av IPA og livrenter ville bli fremmet i forbindelse med budsjettet for 2007.

I spørsmålet henvises det til medieoppslag om konsekvensene av avvikling av fradragsretten for tilskudd til IPA for personer som har fått endret helsetilstand etter at de inngikk en IPA-kontrakt. Jeg har merket meg de forholdene som er kommet fram blant annet gjennom dette medieoppslaget. Videre har jeg merket meg de innspillene som er kommet når det gjelder konsekvenser av innføring av formuesskatt på livrenter for personer som har oppebåret erstatningsutbetalinger. De synspunkter og innspill som er kommet, vil bli vurdert i forbindelse med den nærmere utformingen av regelverket i tilknytning til budsjettet for 2007. Jeg vil ikke foregripe denne vurderingen nå.