Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 08.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er blitt avklart meget stor kostnadsøkning for økning av høyden i Haukelitunnelene på E134. Prosjektet er omtalt i Samferdselsdepartementets budsjett for 2006 med fremvist kostnadsramme på 200 mill. kr. Økningen er på om lag 150 mill. kr, og har etter det jeg kjenner til ikke sammenheng med stor etterspørsel i anleggsbransjen. Den sterke kostnadsøkningen kan sette dette viktige prosjektet i fare.
Vil statsråden snarest orientere Stortinget om hvordan dette prioriterte prosjektet kan gjennomføres i 2006?

Begrunnelse

I statsbudsjettet omtales prosjektet under eget avsnitt "Opprustning av tunneler". Økning av høyden i Haukelitunnelene er særskilt omtalt og har klar prioritet. Det er ikke endret etter budsjettvedtaket for 2006. Jeg viser også til at dette prosjektet har vært behandlet av samferdselskomiteen i forrige stortingsperiode. Det ble avholdt offentlig høring om saken, og en samlet komité understreket behovet for høydeøkning så snart som mulig. Fremkommet kostnadsøkning på 150 mill. kr i tillegg til angitt og avsatt ramme på 200 mill. kr er dramatisk stor. Det gjør at søkelyset igjen må rettes mot den behandlingen dette prosjektet har hatt til nå, spesielt om det fra vegmyndighetene som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er lagt inn tiltak som ikke er knyttet til høydeøkning. Jeg har merket meg at VD omtaler prosjektet som "utbedring av Haukelitunnelen", mens det i statsbudsjettet tydelig omtales som "midler til å øke høyden". Jeg minner om at høydeøkning er viktig for effektiv og sikker godstransport over Haukeli. Gjennomføring av tiltaket haster. Både på grunn av kostnadsavvik og prosjektets prioritering i statsbudsjettet er det viktig at statsråden nå avklarer hvordan gjennomføring sikres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: E134 over Haukeli er den viktigste hovedforbindelsen mellom Østlandet og store deler av Rogaland og Hordaland. Arbeidet med opprustingen av Haukelitunnelene har vært ute på anbud, og ett tilbud er kommet inn.

Jeg vil komme tilbake til denne saken i St.prp. nr. 1 (2006-2007) når denne legges fram i oktober.