Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har mottatt et stort antall henvendelser fra opprørte pasienter som står i kø for å komme inn til behandling ved norske sykehus. De kan berette at de venter flere måneder lenger enn hva som er oppgitt som offisiell ventetid. Undertegnede mener det straks bør iverksettes tiltak som sikrer at opplysningene om antatt ventetid snarest blir av den karakter at de gjengir realiteten.
Vil statsråden nå sørge for å sikre rutiner som oppgir korrekte ventetider, slik at tallene er i tråd med virkeligheten?

Begrunnelse

Undertegnede får stadige henvendelser fra pasienter som reagerer på ventelistedataene som blant annet er oppgitt på frittsykehusvalg.no. Ukentlig får jeg høre om pasienter som må vente langt lenger enn hva sykehusene selv har oppgitt. I et tilfelle fikk jeg høre om en kreftpasient som har fått time til strålebehandling 4. desember, mens ventetiden ved Radiumhospitalet er oppgitt til å være 2 uker. Dette er med på å undergrave fritt sykehusvalg som system, samt at offentligheten ikke får faktiske opplysninger om tilstanden på ventetid ved norske sykehus. For pasienter er det en fortvilt situasjon å måtte få sine forventninger om 2 ukers ventetid knust idet de får tilbud om en time som ikke er i nærheten av å innfri de offentlig publiserte ventetidene. Det er undertegnedes vurdering at dette er totalt uakseptabelt. Jeg ber derfor om at statsråden snarlig ser på de innrapporteringsrutinene som ligger til grunn for datainnsamlingen, slik at pasienter og offentligheten får de korrekte dataene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tjenesten Fritt sykehusvalg Norge skal tilby pasienter, pårørende og henvisende leger oppdatert og kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter, forventede ventetider og kvalitetsindikatorer som er relevant for pasientens valg av sykehus. Ventetid er individuell, og gis ut fra en medisinskfaglig vurdering av hver enkelt pasient. Prioritering av alvorlighetsgrad og andre hensyn som er gitt i prioriteringsforskriften, gjør at man ikke kan oppgi en ventetid som er generell for alle. Ventetid innenfor hver enkelt pasient-/diagnosegruppe vil derfor variere. På nettstedet sykehusvalg.no skal det oppgis hvor lenge pasientene maksimalt må forvente å vente. Nettstedet skal oppdateres med et intervall på en måned, slik at forutsetningene for ventetiden kan komme til å endre seg i løpet av denne måneden.

Det har nylig vært gjennomført en undersøkelse i forbindelse med en evaluering av ventetidene som oppgis på nettstedet. De ventetidene som sykehusene oppgir dersom pasientene selv ringer inn direkte til sykehuset, var ikke helt i samsvar med de ventetidene som var oppgitt på nettstedet. Variasjonene er imidlertid ikke store, men likevel er dette en situasjon jeg ikke ønsker.

De regionale helseforetakene som har ansvar for å oppdatere ventetider, har ansatt pasientrådgivere for å betjene en telefontjeneste, samle inn ventetider og sørge for oppdatering. Pasientrådgiverne har nær kontakt med sykehusene og deres ventelisteansvarlige. Det gjennomføres kurs og drives med aktiv bevisstgjøring av hvor viktig det er at sykehusene oppgir riktig forventet ventetid. Dette er et kontinuerlig arbeid som er prioritert i tiden fremover. Det vurderes å sende saker om misvisende rapportering videre til Helsetilsynet.

De historiske ventetidene (den tiden pasientene faktisk måtte vente i forrige periode) vil bli lagt ut på nettstedet for mange av diagnosene. Da vil det være enkelt å se om sykehuset rapporterer riktig ventetid.

Sosial- og helsedirektoratet arbeider også med et prosjekt med elektronisk reservasjon av timer i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har gitt fastlegen mulighet til å reservere en bestemt time for pasienten, samtidig som pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten. En utvidet bruk av elektronisk timereservasjon vil gi pasienten eksakt informasjon om hva ventetiden vil bli, men det vil gå noe tid før dette vil være en tjeneste som benyttes av alle sykehus og allmennleger.

Det er igangsatt et pilotprosjekt som skal hjelpe pasientene til raskere sykehusbehandling. Gjennom prosjektet vil innbyggerne i Eidskog, Trysil, Hamar og Kongsvinger få hjelp fra kommunen til å utnytte sine rettigheter til å få helsehjelp raskt når de trenger det, bl.a. gjennom å bruke aktivt retten til fritt sykehusvalg. Kommunene får gjennom prosjektet tilskudd til å lønne pasienthjelpere som skal bistå pasientene med å finne fram i systemet og komme på rett plass til rett tid. Erfaringene fra forsøket skal evalueres for å se på om pasienthjelpere kan brukes nasjonalt for å redusere ventetidene.