Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1138 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 04.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): På bakgrunn av Helsetilsynets rapport, Riksrevisjonens undersøkelse og en SINTEF-rapport som alle viste tydelige mangler i kommunenes oppfølging av rusmisbrukere, varslet Helse- og omsorgsdepartementet i Samarbeidsregjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 at de ville ta initiativ til en analyse av forholdene med sikte på å utforme en helhetlig strategi for styrking av kommunenes innsats overfor rusmiddelmisbrukere.
Hvordan er dette arbeidet fulgt opp av dagens regjering?

Begrunnelse

Det er viktig at Regjeringen iverksetter tiltak for å styrke denne viktige delen av rehabiliteringen av rusmiddelmisbrukere. Det er et mål at rusavhengige sikres kvalitet, sammenheng og kapasitet i forebygging, behandling, rehabilitering og ettervern.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen følger opp arbeidet med å styrke kommunenes innsats overfor personer med rusmiddelproblemer. Med utgangspunkt i Regjeringens tiltredelseserklæring arbeider departementene med en opptrappingsplan for rusfeltet basert på en samlet strategi. Styrking av kommunenes innsats er en viktig del av dette arbeidet.

Regjeringen vil orientere nærmere om det pågående arbeidet i statsbudsjettet for 2007 og i Nasjonal helseplan som blir lagt fram som en del av budsjettet.