Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1139 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 04.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når kan Stortinget konkret forvente seg å bli forelagt sak om lovregulering av dopingbekjempelse utenfor den organiserte idretten, og kan statsråden bekrefte om departementet i påvente av behandlingen i Personvernnemnda utarbeider forslag i pakt med pkt. 1 i Dokument nr. 8:75 (2005-2006)?

Begrunnelse

Tollvesenet har i løpet av sommeren gjort store beslag av dopingmidler og man ser at stoffene som smugles inn i landet beregnes på videreforedling i Norge. Dette kan innebære at det etableres illegale dopingfabrikker i Norge, som igjen øker tilgangen på dopingmidler. Regjeringen har til nå ikke fremmet noen konkrete tiltak for å motvirke denne uheldige utviklingen.
I brev til Stortinget den 6. juli fremgår det at det er "departementets vurdering at det verken er behov for,eller ønskelig med egen lovregulering av dopingbekjempelsen innenfor den organiserte idretten.Kultur- og kirkedepartementet vil i samaarbeid justis- og politidepartementet utrede aktuelle tiltak, herunder lovregulering, som kan sikre grunnlaget for en styrket bekjempelse av dopingmisbruk utenfor den organiserte idretten".
I tillegg viser statsråden til at spørsmålet om frivillige dopingkontroller ligger til behandling i Personvernnemnda. Undertegnede tar det for gitt at departementet arbeider med forslag til lovregulering av dette paralellt med behandlingen i Personvernnemnda og ber Regjeringen bekrefte eller avkrefte hvorvidt et slikt arbeid er i gang.
Det er beklagelig at Regjeringen ikke ønsker å styrke den enkelte toppidrettsutøvers rettssikkerhet samtidig som man ikke ønsker å klargjøre Antidoping Norges hjemmelsgrunnlag i lovs form for å sikre enda mer effektivt antidopingarbeid enn i dag. Det er også uheldig at Regjeringen nå med rene ord klargjør at man knytter spørsmålet om lovregulering av antidopingarbeidet i den uorganiserte delen av idretten til justis- og politidepartementets gjennomgang av straffeloven.
Dette innebærer, som Høyre tidligere har påpekt, en utsettelse av tiltak som kunne ha redusert omfanget av dopingsmugling som vi har sett tidligere i år, samt hindre videre utvikling av de produksjonsenhetene man ser etablere seg i Norge.
Undertegnede konstaterer at statsrådens svar til Stortinget står i sterk motstrid til den offensive holdningen som Regjeringen har inntatt i ulike media mv. når spørsmålet om antidopinglovgivning har blitt bragt på bane, også hva angår tidspunktet for når Stortinget kunne forvente å få fremlagt en sak om dette.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet er en oppfølging av det svar jeg gav i forbindelse med Dokument nr. 8:75 (2005-2006), jf. brev av 6. juli d.å. fra statsråden til Stortingets familie- og kulturkomité.

Slik det fremgår av ovennevnte svarbrev er Kultur- og kirkedepartementet, i samarbeid med Justis- og politidepartementet, i ferd med å utrede aktuelle tiltak, herunder lovregulering, som kan sikre grunnlaget for en styrket bekjempelse av dopingmisbruk utenfor den organiserte idretten.

Dette arbeidet skjer uavhengig av en revisjon av straffeloven.

Når et slikt arbeid vil kunne ventes å bli avsluttet, eventuelt i form av fremleggelse av et lovforslag for Stortinget, vil være avhengig av hvilke tiltak som vurderes å være egnet til å styrke arbeidet mot doping utenfor den organiserte idretten. Arbeidet skjer parallelt med og uavhengig av Personvernnemndas behandling av anken over Datatilsynets vedtak.

Når det gjelder forholdet til antidopingarbeidet innenfor den organiserte idretten, vurderer departementet dette som effektivt og med en tilstrekkelig grad av rettssikkerhet, slik regelverket og organisasjonsstrukturen foreligger i dag. Maktfordelingsprinsippet er ivaretatt, og de regler som finnes i NIFs lov gir et godt vern for idrettsutøvere som mistenkes for brudd på idrettens dopingbestemmelser.

Til representantens bemerkning om tollbeslag i løpet av sommeren, vil departementet peke på at straffeloven § 162b rammer all befatning med dopingmidler, unntatt erverv, bruk og besittelse. Toll-, politi- og påtalemyndighet har dermed de nødvendige hjemler til å foreta beslag og følge opp mistanke om brudd på ovennevnte bestemmelse.