Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1142 (2005-2006)
Innlevert: 04.09.2006
Sendt: 04.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I intervju med NRK 9. august i år skal statsråden ha uttalt at han er "i tett dialog med eierne for å se hva vi fra myndighetenes side kan bidra med for å få tatt en investeringsbeslutning på Skogn". En slik offensiv satsing på gasskraftverk er positivt. Like fullt forventer aktørene i kraftbransjen at rammevilkårene for kraftverk er like i hele landet.
Hvilke tiltak vurderer Regjeringen for å realisere et gasskraftverk på Skogn, og kan statsråden forsikre at tiltakene vil gjøres gjeldende for andre gasskraftprosjekt?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Den norske kraftforsyningen har blitt sårbar overfor svikt i tilsiget. Dette skyldes at etterspørselsøkningen over lengre tid gjennomgående har vært høyere enn veksten. I dag har derfor Norge en netto import av kraft i et år med normal nedbør på mellom 5 og 7 TWh.

Regjeringen har siden den tiltrådte hatt stor fokus på arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen. Et viktig tiltak er å legge til rette for ulike typer ny kraftproduksjon.

Den siste tiden har Statoil fått energikonsesjon for gasskraftverk både på Tjeldbergodden og Mongstad. Videre har Industrikraft Midt-Norge fått forlengelse av sin konsesjon for bygging av et gasskraftverk på Skogn. Av de konsesjoner som tidligere er blitt gitt, er det bare gasskraftverkene på Kårstø og på Snøhvit som er under bygging.

For å få realisert flere gasskraftprosjekter er jeg derfor i dialog med ulike aktører i kraftbransjen. Denne dialogen pågår fortsatt og det er derfor for tidlig å konkludere hvilke konsekvenser dette bør få for den videre utformingen av politikken på dette området.