Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1145 (2005-2006)
Innlevert: 04.09.2006
Sendt: 05.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det har i sommer vært en varm debatt om klimaeffekten av gasskraftverk. Ifølge flere medier mener statsråden at kampen mot menneskeskapte klimaendringer tilsier at man ikke kan bygge gasskraftverk uten CO2-rensing, noe som er i tråd med Soria Moria-erklæringen. Problemstillingen er meget tidsaktuell i forhold til kraftvarmeverk på Mongstad, og gasskraftverk på blant annet Tjeldbergodden, Skogn og Grenland.
Hvor store netto økning i verdens menneskeskapte CO2-utslipp vil et gasskraftverk medføre?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen vil føre en politikk som sikrer at Norge vil oppfylle utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen for perioden 2008-2012. Forpliktelsen skal oppfylles gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyoto-mekanismene slik protokollen legger opp til, der en betydelig del av utslippsreduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak.

Utslippene av klimagasser i Norge har ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn økt med 9 pst. fra 1990 til 2005. Uten nye virkemidler og tiltak vil gapet mellom utslippsforpliktelsen og fremskrevne utslipp i 2010 være om lag 10 millioner tonn.

Regjeringen la i Soria Moria-erklæringen fram en ambisiøs plan for å realisere CO2-håndtering og skape en verdikjede for CO2. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om CO2-fangst og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil Regjeringen sørge for at nye konsesjoner for gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning.

Regjeringens mål er at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass. Realisering av CO2-håndtering på gasskraftverk i Norge kan bidra til teknologiutvikling som vil kunne få bred internasjonal anvendelse.

Utslipp av CO2 fra et gasskraftverk uten CO2-håndtering vil variere med kraftverkets ytelse. Kårstø vil med en ytelse på 430 MW slippe ut ca. 1,2 millioner tonn CO2 årlig. Tjeldbergodden vil med en ytelse på 920 MW slippe ut ca. 2,5 millioner tonn CO2 årlig.

Norge vil med gasskraftverk uten CO2-håndtering bli et mer utslippsintensivt samfunn. Det er ikke tilrådelig å bygge opp en mer forurensende samfunnsstruktur som gjør fremtidige reduksjoner i klimagassutslippene mer krevende. Vi vet ikke hvilket klimaregime vi står overfor etter 2012. Prisen på CO2-utslipp kan bli vesentlig høyere enn i dag.

Petroleumssektoren med gasskraftverk vil bli kvotepliktig fra 2008. Denne sektoren står for om lag en tredjedel av de nasjonale utslippene. Dagens kvotepris er imidlertid ikke et godt uttrykk for hvilke utslippsreduksjoner vi må regne med i fremtiden. Fordi det i dagens kvotesystem ikke er fastsatt noe utslippstak for tiden etter 2012, er det vanskelig for de kvotepliktige å forutse det totale tillatte utslippsnivået etter 2012. Dagens kvotesystem er derfor ikke tilstrekkelig til å utløse store teknologiske sprang som krever betydelige investeringer.

Et gasskraftverk med CO2-håndtering vil øke mulighetene for andre land til å ta i bruk tilsvarende teknologi. Denne synergieffekten vil på sikt kunne redusere de globale klimagassutslippene fra forbrenning av fossile kilder som olje, kull og gass.

Dette må videre ses i sammenheng med at Norge ønsker å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene og arbeide for en mer ambisiøs klimaavtale etter 2012. En strengere klimaavtale vil i seg selv øke prisen på utslipp og gjøre utslippsreduserende teknologi mer lønnsomt. Norge stiller også sterkere i forhandlingene om en ny klimaavtale dersom vi kan vise til betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.