Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1147 (2005-2006)
Innlevert: 05.09.2006
Sendt: 05.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Flere statlige instanser, bl.a. Statistisk sentralbyrå, innkrever flere ganger pr. år rapportering fra næringsdrivende. Hvis man unnlater å svare, eller ikke svarer innen angitt frist, blir man ilagt straffegebyr.
Synes finansministeren at straffegebyrer som ilegges ved for sen eller manglende innrapportering av påtvungne statistikkopplysninger er rimelig, og kan finansministeren gi en oversikt over pålagte statlige innrapporteringer næringslivet er pålagt, med tilhørende gebyrer for for sen/manglende rapportering?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Offentlige regelverk legger til rette for å løse en rekke fellesoppgaver i samfunnet. Produksjon av offisiell statistikk, som gir allmennheten, næringslivet og myndighetene kunnskap om samfunnets struktur, er en slik fellesoppgave.

Statistisk sentralbyrå er ifølge statistikkloven det sentrale organ for innsamling, utarbeiding og formidling av statistikk. Statistisk sentralbyrå er derfor helt avhengig av data som hentes inn for å lage statistikk som belyser utviklingen av det norske samfunnet. Det er viktig med god kvalitet på statistikken som produseres. For å sikre høy svarprosent er det derfor plikt til å svare på de fleste undersøkelser som er rettet mot næringslivet, og Statistisk sentralbyrå har ifølge statistikkloven tillatelse til å ilegge tvangsmulkt for den som ikke svarer på oppgavepliktig skjema. I 2005 utgjorde inntektene fra tvangsmulkt om lag 7 mill. kr.

Oppgavebyrden for næringslivet i tilknytning til besvarelser av undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå utgjør mindre enn 2 pst. av den totale oppgavebelastningen ved utfylling av skjema fra det offentlige. For 2005 er oppgavebelastningen for næringslivet som følge av Statistisk sentralbyrås undersøkelser anslått til 102 årsverk. Statistisk sentralbyrå arbeider for å gjøre oppgavebyrden for næringslivet så lav som mulig, både ved å utnytte offentlige registre best mulig, tilby elektronisk oppgaveinnhenting, forbedre spørreskjemaer og ved å samordne utvalg av bedrifter som skal spørres.

Regjeringen har besluttet å iverksette et prosjekt for reduksjon av næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av offentlige informasjonskrav. Målet med prosjektet er å bidra til en betydelig reduksjon i næringslivets administrative byrder. Prosjektet vil omhandle kartlegging av næringslivets administrative kostnader, utarbeidelse av en helhetlig tiltaksplan for reduksjon av næringslivets kostnader og gjennomføring av tiltaksplanen.