Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1148 (2005-2006)
Innlevert: 05.09.2006
Sendt: 06.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I Samferdselsdepartementets uttalelse følger det en rapport fra Norconsult AS kalt "Trafikale konsekvenser ved flytting til Robsrud".
Vil miljøvernministeren vektlegge denne eller legge denne til grunn ved et eventuelt positivt vedtak, uten øvrige støttende argumenter annet enn Posten Norge AS egne påstander, og vil miljøvernministeren vurdere å pålegge Posten Norge AS det mest miljøvennlige alternativet på Stubberud ved Alnabru?

Begrunnelse

Norconsults rapport er utarbeidet for og betalt av byggherre Posten Norge AS, og kan ikke oppfattes som objektiv. Rapporten gir heller ikke det samme bildet som Samferdselsdepartementets eget fagorgan Statens vegvesen region øst. Det kan bemerkes at det i høringsrunden innkom 67 kritiske bemerkninger mot en enslig positiv (Bio Varme AS med ønske om levering av tjeneste). Jernbaneverket anslår en realistisk kollektivandel til 20 pst., ikke 40 pst. som Posten Norge AS lover i media. Det er ikke til å komme forbi at en etablering på Robsrud vil bidra til en signifikant økning av miljøbelastningene kontra en etablering på Stubberud. Statens vegvesen sier i konsekvensutredningen at det vil tilsvare 5,2 millioner mer kjørte km, hvor en stor andel vil være store lastebiler. En trafikkøkning av denne dimensjonen vil ikke bare øke miljøbelastningene enormt mye og helt unødvendig gjennom Groruddalen og Lørenskog, med store utslipp, støv, støy etc., men den vil også med sine 7 000 bilbevegelser pr. døgn i og gjennom boligområder representere en stor ulykkesrisiko. Robsrud med sin beliggenhet har i mindre enn 700 meters avstand, en barneskole, en ungdomsskole og snart en videregående skole. Etableringen vil sette flere bolighus både på Oslo og Lørenskogs side i en rød støysone. De berørte føler seg provosert, da de stadig kan lese i media at Posten Norge AS hevder å ha en god dialog med naboene. Dette er uriktig og representerer ikke annet enn noe som kan se ut som en mediestrategi.
Miljøvernministeren har nå en meget god anledning til å kunne avgjøre saken på en slik måte at man kan få sanert og opprustet et gammelt avfallsdeponi på en helhetlig og skikkelig måte, uten konflikt med boligområder, skoleveier osv., og som sikrer Norge pr. dags dato største pakke/godsterminal en nærhet til jernbaneterminalanlegg. Dette vil bygge opp under Regjeringens nasjonale målsettinger om overføring av gods fra vei til bane. Det vil være ulogisk at en av de største eiendomsbesitterne ved Alnabru flytter ut av området samtidig som Jernbaneverket igangsetter et betydelig opprustning/utvidelsesarbeid ved jernbaneterminalanlegget, og et samlet Bystyre i Oslo lover Posten Norge AS svært gode betingelser.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet har for tiden til behandling innsigelse til reguleringsplaner for Robsrud 2 og Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei (ny Østlandsterminal for Posten Norge AS) i Lørenskog kommune. Innsigelsen er reist av Oslo kommune, bl.a. ut fra økte miljøbelastninger i Groruddalen. Oslo ønsker terminalen lagt til Stubberudfeltet på Alnabru i Oslo.

Departementet vil ved behandlingen måtte ta stilling til om reguleringsplanene skal stadfestes eller innsigelsen tas til følge. I siste tilfelle vil det innebære at ny østlandsterminal ikke kan etableres på Robsrud.

Da saken ennå ikke er ferdigbehandlet vil jeg ikke gå nærmere inn på realitetene i saken, men de synspunkter som representanten Thomsen fremmer har jeg merket meg, og de vil følge med saken i den videre behandling.