Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2005-2006)
Innlevert: 05.09.2006
Sendt: 06.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Har problemene for de kollektivreisende fra Bærum til Oslo i forbindelse med oppgradering av Kolsåsbanen vært oppe i Samordningsorganet for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet (SKØ), og når vil hovedstadsmeldingen foreligge?

Begrunnelse

Forholdene for de kollektivreisende fra Bærum til Oslo er svært vanskelige på grunn av oppgradering og følgelig stenging av Kolsåsbanen. Det er daglig svært lange bil- og busskøer inn mot byen.
Den 6. februar 2006 stilte jeg et skriftlig spørsmål om Kolsåsbanen, og hva som kunne gjøres på kort sikt men hensyn til fremdrift i oppgraderingen, og på lang sikt med hensyn til å bedre samarbeidet mellom Oslo og Akershus. Jeg tolket svaret til statsråden dit hen at dette var noe hun ville ta opp i SKØ og i Hovedstadsmeldingen.
Akershus fylkeskommune har en rekke ganger forsøkt å komprimere utbyggingstiden av Kolsåsbanen uten å lykkes. De midlertidige løsningene som Oslo Sporveier har tilbudt Akershus, har også vært for dyre for Akershus fylkeskommune. Det ryktes nå at utbyggingen vil strekke seg over 4 år. Dette er uholdbart for de kollektivreisende. I sitt svar 14. februar 2006 viser statsråden til arbeidet med Hovedstadsmeldingen og arbeidet i SKØ.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samordningsorganet for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet (SKØ) er et forum for diskusjon av langsiktige og prinsipielle spørsmål som er av gjensidig interesse for de politiske myndighetene med ansvar for kollektivtrafikk i SKØ-området. Videre kan SKØ være en pådriver for bedre samarbeid og samordning mellom de forskjellige aktørene i kollektivtrafikken. Organet har imidlertid ingen besluttende myndighet for gjennomføring av konkrete tiltak, og utover ren orientering om framdrift og valg av løsninger, har SKØ ingen myndighet til å påvirke de respektive myndigheters valg i konkrete saker.

Når det gjelder trafikkavviklingen i forbindelse med arbeidet på Kolsåsbanen, samt framdriften i utbyggingsarbeidet, er dagens løsninger et resultat av en prosess som har pågått i fylkeskommunene i flere år, og slik skulle være vel kjent for representanten Tenden. Prosessen har vært preget av til dels stor uenighet mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om valg av løsninger. I den grad jeg kan bidra til et godt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i den videre prosessen vil jeg gjøre det, for eksempel gjennom møtene i SKØ. Jeg vil likevel understreke at gjennomføring av utbyggingen og valg av løsninger helt og holdent er Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes ansvar, i tråd med den etablerte ansvarsdelingen mellom ulike forvaltningsnivåer.

Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har hovedansvaret for arbeidet med hovedstadsmeldingen, og som vil legge meldingen fram for Stortinget. Jeg har fått opplyst at meldingen skal legges fram i løpet av høsten 2006. For øvrig vil meldingen drøfte prinsipielle styringsutfordringer og ikke konkrete tiltak i de respektive geografiske områdene.