Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1150 (2005-2006)
Innlevert: 05.09.2006
Sendt: 06.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren jobbe for en forlengelse av Bybanen i Bergen fra Nesttun til Flesland i 2009 dersom Bergen kommune tar initiativ til dette?

Begrunnelse

Bybanen i Bergen vil styrke kollektivtilbudet i byen. I Bergens Tidende den 2. september kan vi lese at bedriftene lokalisert på Flesland, ønsker en forlengelse av bybanen fra Nesttun til Flesland allerede når banen til Nestun står ferdig i 2009. Bedriftene opplever at tett trafikk til og fra Flesland er et hinder for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette hemmer veksten og verdiskapingen i regionen. En hurtig bane til Flesland kan betjene både arbeidsreisende og flyreisende og vil derfor være et godt tiltak for å øke andelen kollektivreisende og på den måten få bukt med trafikkproblemene på strekningen. Samferdselsprosjekter slik som bybanen i Bergen finansieres gjerne som et spleiselag mellom trafikantbetaling, kommunalt tilskudd og statlig tilskudd.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er Bergen kommune som er byggherre for Bybanen og som har driftsansvaret for banen med et høyfrekvent matebussopplegg. Finansieringen av driften må gjøres innen den til enhver tid gjeldende rammeoverføring fra staten til kommunal sektor.

Byggingen av Bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun finansieres i dag gjennom Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Bergensprogrammet inneholder en rekke tiltak der de største prosjektene er første etappe av Ringveg vest og Bybanen mellom sentrum og Nesttun. Prioriteringene av tiltakene i Bergensprogrammet har vært gjenstand for en omfattende lokalpolitisk debatt og prosess. Finansieringen av Bybanen skjer ved alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger.

I det opprinnelige Bergensprogrammet, jf. St.prp. nr. 76 (2001-2002) og Innst. S. nr. 45 (2002-2003), var det lagt til grunn en innkrevingsperiode på 10 år fra 2002 til og med 2011. I St.prp. nr. 75 (2004-2005) og Innst. S. nr. 94 (2005-2006) om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet ble innkrevingsperioden forlenget med 4 år fram til og med 2015. Bakgrunnen for dette var at kostnadsoverslaget for enkelte av prosjektene hadde økt betydelig, og at inntektene i programmet ble mindre enn forutsatt. Dette medførte at det ikke ville være mulig å finansiere både første etappe av Ringveg vest og Bybaneprosjektet innenfor den økonomiske rammen av det opprinnelige Bergensprogrammet.

Det synes derfor tydelig at det ikke er rom for å finansiere en forlengelse av banen til Flesland innenfor de vedtatte rammene i Bergensprogrammet gitt de kostnadsestimater og prognoser for trafikkutvikling som er lagt til grunn. Jeg viser i denne sammenheng til at flertallet i komiteen i ovennevnte Innst. S. nr. 94 oppfordrer Bergen kommune til å prioritere en forlengelse av banen til Lagunen/Rådal, dersom det skulle vise seg at økonomien i Bergensprogrammet endres i positiv retning.