Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2005-2006)
Innlevert: 06.09.2006
Sendt: 07.09.2006
Besvart: 13.09.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvilke initiativ vil statsråden ta for å redusere ventetiden for uttalelse fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU)?

Begrunnelse

Arbeidsinnvandringen fra land i EØS-området er økende.
Samtidig øker antallet personer som mottar uføreytelser; ifølge Trygdeetaten mottok 8 600 flere personer en uføreytelse etter første halvår i år sammenlignet med samme tid i fjor.
Arbeidstakere med opptjening i flere land er avhengig av en uttalelse fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) før de kan få svar på søknad om uføreytelser.
Etter hva jeg er kjent med, er dette en enhet som allerede sliter med ajouritet og tilbakemelding til stadig flere personer. Dette innebærer at personer som har hatt opphold i flere land gjennom sitt yrkesaktive liv får uforholdsmessig lang ventetid før endelig avgjørelse foreligger, noe som er til stor belastning for den enkelte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet gjelder saksbehandlingstiden i NAV Utland (tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker) i saker om ytelser ved uførhet, hvor det også foreligger opptjening i andre EØS-land eller andre avtaleland. Slik opptjening kan ha betydning i flere relasjoner. Felles er imidlertid at det må innhentes bekreftelse fra det andre landet om opptjeningstiden der, og dette skjer gjennom NAV Utland.

Etter EØS-avtalen vil det i mange tilfeller være aktuelt å kreve uføreytelser også fra det andre landet. Avtalen innebærer at det i regelen skal utbetales delpensjoner fra hvert av de land der vedkommende har opptjent rettigheter. Slike krav settes fram lokalt og oversendes til utlandet gjennom NAV Utland. Det kan ta tid før svar kommer, spesielt hvis det gjelder uførepensjon og flere land er inne i bildet. NAV Utland har i sin serviceerklæring forpliktet seg til maksimal svartid for behandling av saken mellom mottak fra lokalt NAV-kontor og oversendelse til utlandet (3 mnd) og fra de får saken tilbake fra utlandet og til oversendelse til lokalt NAV-kontor (5 mnd). Det kan imidlertid ikke gis garanti for behandlingstiden i utlandet.

Tilståelsen av pensjon fra Norge kan i de fleste tilfeller skje uten å vente på svar om opptjening av utenlandsk pensjon. Det vil oftest foreligge rett til norsk pensjon uten at det er nødvendig å bruke avtalen, dvs. at våre nasjonale krav for uførepensjon er oppfylt uten å benytte reglene om sammenlegging med trygdetid i andre EØS-land for å åpne retten. I så fall skal de norske ytelsene etter bestemmelsene i EØS-avtalen (gjennomføringsforordningens artikkel 45 nr. 1) utbetales som foreløpig ytelse. Eventuell samordning av ytelsene og etterbetaling av utenlandsk pensjon skjer når disse kravene er avgjort.

Bistand fra NAV Utland kan også være nødvendig uten at andre avtaleland er inne i bildet, men vedkommende har lange utenlandsopphold som ikke kan regnes som opptjening i folketrygden. Det gjelder da særlige regler for pensjonsberegningen.

Det har vært en rekke klager de senere årene over saksbehandlingen og behandlingstiden ved utenlandskontoret. Det er gjennomført flere tiltak for å bedre tilgjengeligheten og responstiden ved kontoret og avvikle restansene. Tilbakemeldinger tyder på at kvaliteten på tjenestene og servicenivået er hevet, men det gjenstår nok en del før man er i mål.

Bedring av behandlingstid mv. ved utenlandskontoret er en del av det kontinuerlige arbeid i etaten for å redusere behandlingstiden og generelt bedre servicen overfor den enkelte bruker. Jeg viser for så vidt til redegjørelsen i de årlige budsjettproposisjonene. Departementet har imidlertid hatt et spesielt fokus på utenlandskontoret. Departementet tar jevnlig opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet spørsmål som reises på grunnlag av henvendelser til departementet om forhold ved kontoret.

På EØS-nivå foregår det et utstrakt samarbeid mellom landene for å effektivisere de administrative rutinene, forenkle regelverket og løse fortolkningsspørsmål og andre administrative spørsmål i relasjon til EØS-bestemmelsene om trygd. Dette skal bl.a. bidra til å påskynde fastsettelsen av ytelser, og Norge er med i dette samarbeidet ved deltagelse i den administrative kommisjon for trygd i Brussel.

Reduksjon av saksbehandlingstiden er et prioritert mål både i Norge og i EØS-landene generelt. Dette fremgår for eksempel av forslaget om ny administrativ gjennomføringsforordning i EØS og rekommandasjon nr. 23 fra EUs administrative kommisjon for trygd om behandling av pensjonskrav.