Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 19.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Statsrådens statssekretær har overfor Adresseavisen slått fast at det ikke blir noen nedleggelse av Røros sykehus. Dette i tråd med Soria Moria og Bjarne Håkon Hanssens garantier i valgkampen. Helseregionen har ikke fått noe formelt pålegg om dette fra departementet.
Kan statsråden bekrefte at Røros sykehus skal få drive videre som lokalsykehus med akutt funksjon og samtidig håndtere pasienter innenfor ortopedi som er en forutsetning for sykehusets videre drift?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Sjukehuset på Røros representerer en viktig virksomhet for Røros-samfunnet, og i tråd med Soria Moria-erklæringen legger jeg til grunn at det fortsatt skal være sjukehusvirksomhet på Røros.

Soria Moria-erklæringen sier også at arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sjukehus skal videreføres. Det er mange utfordringer i helsetjenesten som pr. i dag ikke dekkes godt nok, og hvor utgangspunktet er at tjenesten må etableres nærmest mulig der folk bor. I dette sjiktet ligger det en rekke oppgaver som etter mitt syn vil være godt egnet for virksomhet på Røros, f.eks. oppgaver innen psykisk helsevern, rusbehandling, kronisk sjuke og rehabilitering.

Det bygges som kjent nytt sjukehus på Øya i Trondheim, og det er viktig å utnytte kapasiteten i det nye sjukehuset best mulig. Det har lenge vært forutsatt at den planlagte ortopediske virksomheten ved sjukehuset på Røros skulle tilbakeføres til St. Olavs hospital i 2009. I tråd med vedtak i styret for St. Olavs hospital arbeides det nå med å utrede konsekvensene av en eventuell tidligere flytting, samtidig som det framtidige spesialisthelsetjenestetilbudet ved Røros skal utredes og utvikles. I tråd med vedtak i foretaksmøtet for St. Olavs hospital HF 6. september d.å., er styret for Helse Midt-Norge RHF innstilt på å behandle saken når disse forholdene er avklart og styret for St. Olavs hospital HF har fattet endelig vedtak.

Jeg legger til grunn at de ansvarlige styrene for både det lokale og regionale helseforetaket vil videreføre arbeidet med utvikling av tilbudet på Røros i tråd med de føringer som er gitt i Regjeringens Soria Moria-erklæring og bestillerdokumentet for 2006.