Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 14.09.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Det statlige barne- og familievernet er pålagt ansettelsesstopp av BLD. Ansettelsesstoppen rammer brukerne. De tillitsvalgte har fått flere meldinger fra institusjoner og fosterhjem om at ansettelsesstoppen medfører et dårligere tilbud til de barn og unge Bufetat skal betjene. I tillegg vil det kunne få konsekvenser for rekrutteringen av fosterhjem, noe som er et satsingsområde for Bufetat.
Når vil statsråden oppheve ansettelsesstoppen og sikre kvaliteten på tilbudet til barna?

Begrunnelse

Da staten overtok ansvaret for familievernet og det tidligere fylkeskommunale barnevernet, var et av hovedmålene å styrke kvaliteten og bedre tilbudet til barn og unge som trenger barnevernstjenester uavhengig av hvor i landet de bor. Nå ser vi i tillegg at det er en økning i antall barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet. I 2005 mottok over 39 000 barn og unge tiltak fra barnevernet. Det er en økning på 4,2 pst.
Nye undersøkelser viser at hvert femte barn føler på utrygghet i sitt eget hjem. Hundre tusen barn bor i hjem der vold er en del av hverdagen. Nitti tusen barn lever med foreldre som har alvorlige psykiske lidelser. To hundre tusen barn er utrygge fordi en eller begge foreldrene ruser seg. Disse tallene viser at en ansettelsesstopp er uakseptabel, fordi personalsituasjonen i barnevernet er avgjørende for hva slags hjelp disse barna får. Vi kan ikke leve med en situasjon der knapphet på personalressurser gjør at de svakeste barna får et dårligere tilbud.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for viktige oppgaver innen barnevernet. Den nye regjeringen fikk Stortingets tilslutning til en økning på 150 millioner kroner i årets budsjett for Bufetat for å håndtere klientveksten i barnevernet, og rette opp det som ble ansett som en underfinansiering av sektoren fra den tidligere regjeringen. Det er både etatens og departementets ansvar at driften holdes innenfor den budsjettrammen Stortinget har vedtatt.

Bufetat har vanskeligheter med å gjennomføre sin virksomhet innenfor budsjettrammene i 2006. I brev av 6. juli 2006 ba departementet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) om å sikre at budsjettrammen overholdes ved å arbeide videre med alle relevante tiltak som kan bidra til å redusere merforbruket. Spesielt understreket departementet betydningen av å utnytte kapasiteten i egne institusjoner bedre. Videre ba også departementet om at det ble innført ansettelsesstopp på alle stillinger i tilknytning til det statlige barnevernet, såfremt dette ikke går på bekostning av tiltak for å redusere merforbruket. Ansettelsesstoppen gjelder foreløpig ut 2006.

Departement og Bufdir er enige i at ansettelsesstoppen ikke skal gå utover kvaliteten på tilbudet til barna, og dersom denne står i fare, gis det dispensasjon fra ansettelsesstoppen. Ansettelsesstoppen omfatter derfor ikke stillinger som er nødvendig for å gi barna i det statlige barnevernet et tilbud i henhold til kvalitetsforskriften, men vil kunne få konsekvenser for annen ikke lovpålagt virksomhet i etaten. Departementet har en god dialog med Bufetat i denne prosessen, og har i brev av 4. september 2006 gitt videre presiseringer for ansettelsesstoppen:

- Stillinger til atferdsinstitusjonene må vurderes nøye, i tråd med drøftinger med direktoratet. Stillinger må besettes hvis vakanser fører til endring i planene for inntak.

- Hvis ansettelsesstoppen fører til færre rekrutteringer av fosterhjem og dette fører til at klienter istedenfor overføres til institusjon, skal ansettelsesstoppen ikke gjelde, jf. brevet av 6. juli 2006.

- Hvis ansettelsesstoppen fører til at fagteamene begrenses i forhold til å finne rimeligere og gode institusjonstilbud, skal ansettelsesstoppen ikke gjelde, jf. brevet av 6. juli 2006.

- Ansettelsesstoppen skal ikke gå utover omstillingsarbeidet i etaten som vil føre til reduserte utgifter. Ansettelsesstoppen skal derfor ikke stanse den planlagte omstillingen i region sør, under forutsetning av at dette vil medføre innsparinger.

- Stillinger for behandling av adopsjonssøknader skal unntas ansettelsesstoppen hvis vakanser fører til at saksbehandlingstiden på 3 måneder i særlig grad blir overskredet.

Per 30. juni 2006 var det vel 3500 ansatte i det statlig barnevernet. Per 22. august i år var det søkt om 182 dispensasjoner fra ansettelsesstoppen. 25 søknader fikk avslag, mens 157 nyansettelser ble innvilget.

Bufetat har i løpet av sine 2 ½ år kommet godt i gang med et stort og krevende omstillingsarbeid, men omfattende tid- og ressurskrevende omstillinger er fortsatt nødvendig. Både departementet og Bufetat vurderer kontinuerlig nye måter å gjøre ting på for å få til en bedre utnyttelse av ressursene, slik at barna i barnevernet gis et godt tilbud.

Representanten peker på at over 39 000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i 2005, en økning på 4,2 pst. fra året før. Denne statistikken inkluderer barn med barnevernstiltak i både kommunal og statlig regi. De aller fleste barna får hjelp fra det kommunale barnevernet. Den nye regjeringen økte overføringen til kommunen for 2006 med 5,7 milliarder. KS' budsjettundersøkelse for 2006 indikerer at 38 pst. av kommunene, som dekker 42 pst. av befolkningen, vedtok å øke budsjettandelen til barnevern som følge av økningen i kommunenes frie midler.

Barne- og likestillingsdepartementet følger nå situasjonen nøye, for å sikre oss at ansettelsesstoppen i det statlige barnevernet ikke får uønskede virkninger. Som statistikken representanten refererer til er med på å understreke, er det et særdeles viktig arbeid som gjøres i etaten for å hjelpe de barna som har behov for det. Derfor er det også viktig at departementet iverksetter tiltak sammen med etaten for å sikre at ressursene som Stortinget har bevilget, utnyttes på best mulig måte.