Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1158 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 08.09.2006
Besvart: 18.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Nationen 6. september 2006 bekrefter statsråd Bjørnøy at Norge vil godkjenne RoHS-direktivet i EØS om begrensning av farlige materialer som unntar miljøgiften og det bromerte flammehemmerstoffet deka-BDE fra et forbud.
På hvilket faglig grunnlag ønsker Regjeringen å unnta dette stoffet fra et forbud?

Begrunnelse

Det er godt dokumentert at forekomsten av miljøgiftene bromerte flammehemmere har økt i fugleegg de siste 20 årene. Disse kan skade reproduksjonsevnen, nervesystemet og leverfunksjonen, og i SFTs handlingsplan for reduserte miljøgifter lå det et forslag om å forby deka-BDE fra 1. juli 2006.
I svar på skriftlig spørsmål nr. 314 (2005-2006) skriver statsråden at miljøgifter er en av de største helse- og miljøtruslene vi står overfor, og at hun "er alvorlig bekymret over at vi finner stadig flere farlige stoffer langt fra kildene og i nye områder. Jeg prioriterer derfor arbeidet med å stanse bruk og utspill av miljøgifter svært høyt". Videre skriver statsråden: "Samtidig vurderer jeg å gå foran EU og innføre et nasjonalt forbud mot en annen bromert flammehemmer, deka-BDE."

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Direktiv 2002/95/EF om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, omtalt som RoHS-direktivet, ble innlemmet i EØS-avtalen i november 2003. Formålet med direktivet er å redusere farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, både for å redusere negativ miljøpåvirkning fra produktene og for å lette gjenvinningen av slike produkter når de kasseres. Dersom bestemte vilkår er oppfylt, kan Kommisjonen fastsette begrensede unntak fra forbudet.

Unntak fra forbudet mot den bromerte flammehemmeren deka-BDE ble fastsatt i en Kommisjonsbeslutning av 13. oktober 2005. Dette er svært beklagelig, og jeg foretar en fortløpende vurdering av ulike handlingsalternativer knyttet til Norges muligheter for å beholde det opprinnelige forbudet mot deka-BDE som var nedfelt i RoHS-direktivet.

Danmark og Europaparlamentet har gått til EF-domstolen for å få beslutningen kjent ugyldig. Norge har søkt om å få hjelpeintervenere til støtte for Danmark og Europaparlamentet. I likhet med Sverige ønsker jeg også å forby deka-BDE i øvrige produktgrupper.