Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2005-2006)
Innlevert: 08.09.2006
Sendt: 11.09.2006
Besvart: 18.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil samferdselsministeren ta et initiativ for å få fortgang i behandlingen av nytt rabatt- og billettsystem for ferjer, og ta nødvendige midlertidige grep for å hindre de urimelige konkurranseforskjellene som nå eksisterer mellom transportselskapene?


Begrunnelse

Det er behov for en hurtigarbeidende arbeidsgruppe der staten, ferjerederiene og fylkene sammen setter seg ned for å få fortgang i arbeidet med nye rabatt- og billettsystem for ferjer.
Den planlagte progresjonen for dette arbeidet i Vegdirektoratet, som det ble redegjort for i samleproposisjonen St.prp. nr. 65 (2005-2006), er ikke tilfredsstillende sett i lys av de urimelige konkurranseforskjellene som i mellomtiden eksisterer. Konkurranseforskjellene skyldes at rabattøkningen som nå har kommet, er ulikt fordelt på korttyper. Det er rabattforskjeller mellom de transportører som har storbrukerkort og de som har verdi- og sonekort, og forskjellene forsterkes ytterligere ved at man har geografisk ulike oppgjørsrutiner i forhold til forhåndsinnkreving og avregning. Storbrukerkunder f.eks. i Møre og Romsdal må betale svært høye summer på forhånd.
Parallelt med arbeidet med et nytt landsdekkende system som er administrativt enkelt og brukervennlig, trengs det vedtak for å sikre lik rabatt transportørene imellom. Møre og Romsdal vil rammes spesielt dersom ikke fylket inkluderes i den ordning som er planlagt for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fra 1. januar 2007.
Jeg vil oppfordre til at man på nytt ser på mulighetene for å knytte ferjebetaling opp mot AutoPASS. Det kan lages elektroniske profiler i systemet som avgjør pris og rabatt ut ifra brukermønster, brukerkategori og geografisk tilhørighet.
Norge har høy kompetanse på dette området. Hvis man samarbeider godt nok, bør det derfor også la seg gjøre å utvikle noen programvareapplikasjoner som forenkler rutinene for næringslivet generelt og transportørene spesielt. (Både på faktura og mva.-avregning).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det eksisterer tre typer rabatterte kort i riksvegferjedrifta. Storbrukerkortet gir i dag 30 pst. rabatt, i motsetning til sonekortet (klippekort) og verdikortet (elektronisk kort) som gir 45 pst. rabatt. Årsaken til dette er blant annet at verdi- og sonekortene er forhåndsbetalte, mens storbrukerkortet i praksis ofte er basert på oppgjør etterskuddsvis i varierende grad. Det skal også påpekes at storbrukerkortet, i henhold til Riksregulativet for ferjetakster, kun skal tilbys busser og kombinerte vogner som går i konsesjonerte ruter samt helt spesielle ruter. Vegdirektoratet opplyser at i de senere år har enkelte ferjerederier tilbydd storbrukerkortet også til andre transportformer.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet utarbeide en oversikt over administrative og økonomiske konsekvenser ved å øke rabatten på storbrukerkortet. Så snart denne uttalelsen fra Vegdirektoratet foreligger, vil departementet vurdere den videre bruken av storbrukerkortet. Det vil da også være naturlig å innføre en ensartet praksis for bruk av storbrukerkortet innen riksvegferjedriften.

Bruken av verdikort har vært knyttet til det enkelte ferjeselskap. Fra 01.01.2007 overtar Fjord1 sambandene Mortavika - Arsvågen i Rogaland og Halhjem - Sandvikvåg i Hordaland. For at dette ikke skal medføre et dårligere billettsystem for trafikantene i fylkene, vil rabatten på verdikortet utvides fra å gjelde innenfor ett selskap sitt ruteområde til å gjelde alle ferjestrekninger i de nevnte fylkene. Rabatten er også foreslått å gjelde Sogn og Fjordane, da selskapene i de tre fylkene har samme billetteringsutstyr, og dermed med forholdsvis enkle grep kan samordne seg. Fjord1 MRF, som har storparten av rutene i Møre og Romsdal, benytter et annet billetteringssystem, noe som per i dag ikke gjør det mulig å samordne mot dette fylket. Det tas imidlertid sikte på å innføre et felles rabattsystem for hele landet fra 01.01.2008, jf. St. prp. nr. 65 (2005-2006).

Når det skal innføres et samordnet betalingssystem på ferjesiden, vil det benyttes en tilsvarende struktur som innenfor AutoPASS samordnet betaling som benyttes i bompengesektoren. Denne strukturen kan likevel ikke adopteres direkte, da man har et noe mer komplekst takstsystem - og i tillegg en del andre ulikheter innen riksvegferjedriften i forhold til bompengesiden, for eksempel samband med flere anløpssteder. For tiden gjennomføres det forsøk med brikkebetaling i riksvegferjesambandet Flakk-Rørvik. Foreløpige resultater er lovende. Da brikkebetalingen baseres på færre kjøretøygrupper enn i ordinært ferjeregulativ, fører det til at enkelte trafikantgrupper betaler mer (og andre mindre) enn de ville gjort etter Riksregulativet. På bakgrunn av dette er det inntil videre ikke planlagt innføring av brikkebetaling i andre ferjesamband.

Det kan for øvrig opplyses at pågående forsøk med forenklet takstsystem i riksvegferjedrifta avsluttes ved utgangen av 2006, med unntak av sambandet Flakk - Rørvik. Som redegjort for i St. prp. nr. 65 (2005 -2006), legger ikke departementet opp til å innføre et nytt takstsystem nå. Dette skyldes blant annet at de negative utslagene (høyere takster enn i dag) for enkelte kjøretøysgrupper ville blitt relativt store i et forenklet takstsystem.