Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1166 (2005-2006)
Innlevert: 11.09.2006
Sendt: 11.09.2006
Besvart: 20.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Natt til lørdag 9. september 2006 var det en radioaktiv lekkasje i Institutt for energiteknikks reaktoranlegg på Kjeller. Lekkasjen medførte at reaktoren ble stengt ned umiddelbart. Statens strålevern uttalte til Aftenposten lørdag at det aldri har vært en så alvorlig hendelse ved Kjeller som denne.
Hva har statsråden foretatt seg for å forsikre seg om at de mulige sikkerhetsproblemene, som er knyttet til reaktoranlegget på Kjeller, blir forsvarlig håndtert og at innbyggerne får tilstrekkelig informasjon?

Begrunnelse

Situasjonen som oppstod lørdag, skapte usikkerhet blant folk som bor i nærheten av reaktoranlegget på Kjeller. Selv om hendelsen lørdag ikke innebar noen fare for innbyggerne i nærheten av reaktoren, eller for de som jobber på Institutt for energiteknikks reaktoranlegg på Kjeller, opplevde mange av innbyggerne usikkerhet fordi de ikke fikk den informasjon de hadde behov for. Det er viktig at befolkningen får rask og sikker informasjon i slike situasjoner. Statens strålevern fikk lørdag en rapport om hendelsen som de opplevde som mangelfull. Når den nye rapporten foreligger, er det viktig at innholdet i denne kommuniseres til innbyggerne.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ifølge Institutt for energiteknikk (IFE) ble det kl. 03:00 natt til lørdag 9. september registrert forhøyet aktivitetsnivå på en monitor. En halv time senere ble reaktoren stanset på normal måte. Statens strålevern ble tidlig lørdag morgen varslet av IFE om at det ble målt forhøyede strålingsnivåer i reaktorhallen. Reaktoren var da stengt ned.

På grunn av usikkerhet med hensyn til eventuelle utslipp utenfor reaktorhallen og behovet for informasjonsformidling til myndigheter, befolkning og media, sammenkalte Statens strålevern raskt sin beredskapsstab og varslet umiddelbart Helse- og omsorgsdepartementet og beredskapsansvarlig ved fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg gav Strålevernets direktør utdypende informasjon direkte til meg som helse- og omsorgsminister.

Statens strålevern fattet vedtak om at reaktoren ikke skal starte opp igjen før IFE har redegjort for årsaksforholdene og at alle feil er korrigert, samt at Strålevernet gir sin tillatelse til oppstart. Videre sendte Strålevernet to måleteam og en kontaktperson til IFEs anlegg på Kjeller. Måleteamene målte i og rundt IFEs anlegg for å verifisere at det ikke var forhøyede strålenivåer.

Kriseutvalget for atomberedskap ble tidlig varslet og innkalt. Kort tid etter dette ble det utarbeidet en pressemelding som medførte bred mediedekning. Pressemeldingen redegjorde for at det var målt radioaktivitet i stålhuset som omslutter reaktoren ved IFE på Kjeller, at reaktoren var stengt ned, og at det ikke var målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset. Det ble også orientert om at Kriseutvalget for atomberedskap var innkalt på rutinemessig måte, og at de nordiske strålevernmyndighetene var varslet. I tillegg ble det sendt melding til den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen, departementene og Statsministerens kontor. Deretter informerte Strålevernet nordiske, russiske og britiske strålevernmyndigheter om hendelsen. Politidirektoratets representant i Kriseutvalget holdt Romerike politidistrikt løpende orientert om situasjonen. Det er denne kontakten mellom Kriseutvalget og politimyndighetene som muliggjør eventuelle tiltak ved behov for individuell informasjon til beboere i området.

Basert på den foreliggende informasjon om at strålenivåene i reaktorhallen var synkende, at situasjonen på reaktoren var stabil og under kontroll, at måleresultater fra måleteam bekreftet at det ikke var forhøyede strålenivåer i omgivelsene, at det forelå mer kunnskap om sannsynlig årsak og at dette trolig ikke skyldtes brenselsfeil, vurderte Kriseutvalget situasjonen som avklart, og at det ikke var grunnlag for ytterligere oppfølging fra Kriseutvalgets side. Kriseutvalget fattet beslutning om å oppheve informasjonsberedskapen, og utvalgets leder ga en pressekonferanse kl. 13:00 lørdag. Deretter sendte Strålevernet ut en ny pressemelding og ny melding til den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen. Videre ble Helse- og omsorgsdepartementet og fylkesmannen i Oslo og Akershus orientert, og det ble sendt oppdatert informasjon til nordiske, russiske og britiske strålevernmyndigheter.

Lørdag ettermiddag fikk Strålevernet oversendt en rapport om hendelsen fra Institutt for energiteknikk. Denne ble etter Strålevernets vurdering ansett som mangelfull. Mandag ettermiddag mottok Strålevernet en mer utfyllende rapport som nå er til analyse og vurdering. Begge IFEs rapporter er offentliggjort på Strålevernets nettsider. Når hendelsesforløpet er kjent fullt ut og alle feil er identifisert, samt eventuelle avbøtende tiltak er gjennomført, vil Strålevernet vurdere tidspunkt for eventuell oppstart av reaktoren.

IFEs informasjonsplikt

Jeg ser betydningen av informasjon både som kunnskapsgrunnlag og som en beroligende faktor for beboerne i området. Denne hendelsen understreker viktigheten av informasjon til allmennheten, og ikke minst har IFE et betydelig ansvar for informasjon til befolkningen i sitt nærområde. Dette er bl.a. tydeliggjort i atomenergiloven § 53 siste ledd som fastsetter at "Opplysninger om utslipp og fare for utslipp skal være offentlige".

Jeg vil også bemerke at IFE-direktør Kjell Bendiksen ifølge Romerikes Blad 14. september har sagt at IFE beklager at de kom for sent i gang med informasjonen. Jeg siterer fra Romerikes Blad:

"Jeg forstår at enkelte kan oppleve frykt, og vi har ikke lyktes godt nok med informasjonen. Men det er altså vanskelig å gå ut med presis informasjon før årsaksforholdet er noenlunde klart. Men vi erkjenner at vi kom i gang med denne informasjonen for seint."

Også Skedsmo kommune uttrykker i samme artikkel behov for at kommunen bedrer kjørereglene for informasjon ut til befolkningen når slike uhell skjer, og at koordineringen og rutinene for hvem som skal uttale seg på kommunens vegne, bør gjennomgås.

Behandling av konsesjonssøknad

IFE har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet søknad om fornyet drift for anleggene etter at gjeldende konsesjon går ut 31. desember 2008. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Statens strålevern om å avgi innstilling i konsesjonssaken. Innstilling er planlagt oversendt departementet våren 2008.

Strålevernet har lagt opp en prosess for en grundig behandling av konsesjonssøknaden, og Helse- og omsorgsdepartementet vil følge denne prosessen tett. I tillegg tok Statens strålevern i sommer initiativ til å be det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om å gjennomgå sikkerheten ved de norske atomanleggene ved Kjeller og i Halden, hvilket vil innebære en vurdering av sikkerhetsdokumentasjon og besøk av internasjonale eksperter ved ett eller flere anlegg.