Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1171 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 12.09.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 18.09.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden vurdere om det er aktuelt med en justering av finansieringsordningen for norskopplæring for innvandrere, basert på for eksempel kommuners varierende størrelse og antall innvandrere?

Begrunnelse

I forbindelse med den nye finansieringsordningen av norskopplæring for innvandrere har det fra september 2005 vært en gradvis overgang til et tilskuddsystem per capita for deltakere i norskopplæringen. Tidligere var tilskuddsordningen i det vesentlige et tilskudd per undervisningstime.
I en uttalelse fra IKVO Buskerud anføres det at den nye tilskuddsordningen, per capita, vil favorisere folkerike kommuner som har mange deltakere i norskopplæringen og dermed har mulighet til å sette sammen store grupper. Det trengs ca. 15 deltakere for at statstilskuddet skal dekke utgiftene.
Av økonomiske årsaker kan dermed mindre kommuner bli "tvunget" til å sette sammen grupper der elever på ulike nivå og med ulike læreforutsetninger blir plassert sammen, noe som kan være pedagogisk lite gunstig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Den nye tilskuddsordningen ble innført 1. september 2005. Det er innvandrere som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter 1. september 2005 og som er omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, som går inn i beregningsgrunnlaget. Innvandrere som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse før 1. september 2005, vil kunne få gratis norskopplæring i en overgangsperiode på fem år, regnet fra 1. september 2005. For denne gruppen beregnes tilskuddet etter gammel ordning (tilskudd pr. undervisningstime og pr. deltaker pr. time), kalt overgangsordningen.

Den nye ordningen består av per capitatilskudd, resultattilskudd og skjønnstilskudd.

Per capitatilskudd utbetales pr. person som går inn i beregningsgrunnlaget for tilskuddet, uavhengig av om vedkommende er i opplæring eller ikke. I beregningsgrunnlaget inngår personer som i løpet av de fem siste årene har fått oppholds- eller arbeidstillatelse som gir rett og plikt til norskopplæring. Stort sett vil det derfor være flere som går inn i beregningsgrunnlaget enn de som er i opplæring. Satsen er i 2006 90 720 kr for personer fra ikke-vestlige land og 34 020 kr for personer fra vestlige land. Dette tilskuddet utbetales over fem år, 80 pst. i løpet av de tre første årene.

Omlegging av en tilskuddsordning vil alltid gi omfordelingsvirkninger. De kommunene som kan komme dårlig ut av denne omleggingen, er kommuner som har store utgifter per deltaker på grunn av få deltakere og få som går inn i beregningsgrunnlaget for tilskuddet, det vil si kommuner som har smådriftsulemper. Skjønnstilskuddet retter seg derfor mot disse kommunene. Kommunene må søke om skjønnstilskudd, og beløpet fastsettes på grunnlag av fylkesmannens skjønnsmessige vurdering. I sin vurdering skal fylkesmannen legge vekt på utgifter til norskopplæring, totalt statstilskudd og hvordan kommunen har organisert opplæringen, bl.a. om muligheten for interkommunalt samarbeid er vurdert. Fylkesmannen skal også trekke kommunenes generelle økonomi inn i vurderingen. I 2006 er det avsatt 10 mill. kr til skjønnstilskudd.

Resultattilskudd ubetales til kommunen for hver bestått nasjonal prøve, 5 000 kr hvis enten skriftlig eller muntlig del av prøven er bestått, og 10 000 kr hvis både skriftlig og muntlig del er bestått.

Jeg har registrert at kommunene har mange spørsmål om den nye tilskuddordningen. Allerede i Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den vil gjennomgå finansieringsordningen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Denne gjennomgangen vil bli gjort i løpet av 2007, og på bakgrunn av den vil jeg vurdere eventuelle endringer.