Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 13.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å endre relevante forskrifter med sikte på at elever i den videregående skolen kan få utbetalt hele læremiddelstipendet i begynnelsen av hvert skoleår, dvs. når det er størst behov for å foreta innkjøp av læremidler?

Begrunnelse

Etter § 16-2 i Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007 fremgår det at elever i den videregående skolen i enkelte tilfeller har krav på behovsprøvd stipend til læremidler. Størrelsen på læremiddelstipendet er inntil 350 kr pr. måned, og stipendet utbetales sammen med første støtteterminen hvert halvår.
De fleste læremidlene for elever i videregående utdanning kjøpes som oftest inn ved begynnelsen av skoleåret, dvs. i august/september. Behovet for læremiddelstipendet synes altså større ved begynnelsen av skoleåret enn midt i skoleåret.
For mange elever som er i den situasjonen at de har krav på behovsprøvd læremiddelstipend, vil det utvilsomt være til stor hjelp om de kunne få utbetalt læremiddelstipendet når de faktisk skal foreta innkjøp av læremidlene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg slutter meg til vurderingen av at det er en svakhet ved dagens læremiddelstipendordning at læremiddelstipendet ikke utbetales i sin helhet på begynnelsen av skoleåret, når elevene har de største utgiftene til læremidler.

Som det framgår av Soria Moria-erklæringen, har Regjeringen som intensjon å innføre gratis læremidler for elever i videregående skole. Det er naturlig å se på innrettingen av dagens læremiddelstipendordning når Regjeringen vurderer dette tiltaket inn mot de årlige budsjettbehandlingene.