Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1176 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 13.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av justisminister Knut Storberget

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Kan justisministeren avkrefte eller bekrefte om det har vært ført noen form for forhandlinger med David Toska, eller andre i det kriminelle miljøet, om strafferabatt eller bedre soningsforhold, og med hvilken hjemmel dette eventuelt er gjort?

Begrunnelse

Undertegnede vil vise til tidligere henvendelse fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og Solveig Horne, angående forholdene rundt funnet av "Skrik" og "Madonna", som justisministeren hittil ikke har besvart.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil på generelt grunnlag påpeke at behandlingen av anmeldelser, etterforskning og spørsmål om straffeforfølgning er påtalemyndighetens ansvar. Den øverste daglige leder av påtalemyndigheten er riksadvokaten, og han er i sin embetsutøvelse i enkeltsaker ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden.

Følgelig er jeg ikke gjort kjent med om det har vært forhandlinger mellom politiet og kriminelle miljøer i forbindelse med beslag av Munch-maleriene "Skrik" og "Madonna".

Når det gjelder utmåling av straff så hører dette som kjent under domstolene, og kan ikke gjøres til gjenstand for forhandlinger mellom påtalemyndigheten og en eventuell informant. Det samme gjelder soningsvilkår som hører inn under kriminalomsorgen og Justisdepartementet. Det har ikke vært noen form for forhandlinger om soningsvilkår i den aktuelle saken.

Jeg har som følge av medieomtalen ved riksadvokatens brev av 8. september fått oversendt en kopi av pressemeldingen av 4. september fra politimesteren i Oslo.

Kopi vedlegges.

Rent generelt kan bemerkes at politiets etterforskningsmetoder - om bl.a. å yte "vederlag til kilder" - er omhandlet i forarbeidene til lov 3. desember 1999 nr. om endringer i straffeprosessloven og straffeloven mv. (etterforskningsmetoder mv.), og ble berørt under Stortingets behandling. Vilkårene for å bruke disse metodene er ikke lovfestet. På anmodning fra justiskomiteen redegjorde riksadvokaten nærmere for adgangen til å yte kilder vederlag for opplysninger og å bruke provokasjon som etterforskningsmiddel. Redegjørelsene var i det vesentlige basert på tidligere retningslinjer og praksis. Riksadvokaten anså det slik at den etablerte praksis fikk alminnelig tilslutning ved behandlingen i justiskomiteen og i Odelstinget, og utga et ajourført rundskriv - Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2000 - som vedlegges til orientering. Under rundskrivets pkt. II 3 Vederlag fremgår bl.a. følgende:

"Straffbart forhold skal ikke henlegges eller nedsubsumeres som vederlag for informasjon."

Avslutningsvis vil jeg be om forståelse for at politiet må ha mulighet til å beskytte sine arbeidsmetoder, og at man derfor ikke kan gi ut opplysninger som innebærer en eksponering av disse metodene. I visse tilfeller vil selv et benektende svar om en særskilt metode er anvendt, gi verdifull informasjon til de miljøer man ønsker å bekjempe. Dette illustrerer hvor vanskelig det er å gi informasjon innen dette saksfeltet. Politiets bekjempelse av ikke minst den organiserte og alvorlige kriminaliteten, er over tid helt avhengig av muligheten til å beskytte sine arbeidsmetoder.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1

Pressemelding fra Oslo politidistrikt, undertegnet av politimester Anstein Gjengedal, datert 4. september 2006, vedrørende Munch-saken: Presiseringer fra Oslo politidistrikt.

Lenke:

http://www.politi.no/portal/page?_pageid=34,49010&_dad=portal&_schema=PORTAL&articles2_mode=details_r&articles2_articleId=47454&articles4_mode=detailsnewsLinks_m&articles4_articleId=47454&articles5_mode=subscribeRelatedArticles&articles5_articleId=47454&articles6_mode=articleRelatedlinks&articles7_mode=articleRelatedarticles&articles6_articleId=47454&uicell=uicell05&navigation3_mode=navBack&navigation2_mode=greyboxtitle&navigation1_parentItemId=470&navigation1_selectedItemId=1929

Vedlegg 2

Rundskriv fra riksadvokaten Ra 00-25 635.0 nr. 2/2000, Oslo 26. april 2000: Vederlag til politiets kilder og provokasjon som etterforskingsmetode, undertegnet av riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer.

Lenke:

http://www.dep.no/filarkiv/289962/Rundskriv_RA.pdf