Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1179 (2005-2006)
Innlevert: 14.09.2006
Sendt: 14.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at kontoret for fri rettshjelp i Oslo umiddelbart sikres økonomisk med sikte på fjerning av egenandelen som hindrer klienter i å søke hjelp?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere innsendt spørsmål vedrørende effekten av departementets kutt i tildelingene til rettshjelpskontoret i Oslo. Allerede etter en uke viser det nå seg at klientene vegrer seg for å komme, høyst sannsynligvis grunnet innføringen av egenandeler. Faren er nå reell for at hele tiltaket må legges ned, med mindre staten gir tilsagn om støtte til videre drift i forkant av Oslo kommunes behandling av spørsmålet. I hele valgkampen fokuserte representanter for de rød-grønne partiene på hvor viktig det var å sørge for mindre til "dem som har mest fra før" og at man førte en politikk preget av solidaritet med de svakeste av de svake. Grunnet den prekære situasjonen ved rettshjelpskontoret ser jeg meg nødt til å stille følgende spørsmål i tillegg til spørsmålet som allerede er stilt i denne saken.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1161. Jeg er gjort kjent med at Oslo kommune Fri Rettshjelp innførte egenandeler på sine tjenester fra 1. september 2006, idet reduksjonen i det statlige tilskuddet ikke ble kompensert med økning i det kommunale tilskuddet. Videre er jeg gjort kjent med at egenandelen senere er fjernet, med bakgrunn i at det er en prosess på gang for å øke det kommunale tilskuddet. Det synes da som om Oslo kommune vil dekke opp egenandelen for de av kommunens innbyggere som mottar rettshjelp fra det kommunale tiltaket. Jeg nevner for øvrig at andre Oslo-advokater reagerer på denne forskjellsbehandlingen, jf. oppslag i Aftenposten Aften 20. september 2006.

Oslo kommune står fritt til selv å gi et bedre tilbud til sine innbyggere enn hva som følger av rettshjelploven, men jeg mener det ikke er riktig at dette skal skje ved statlig finansiering, særlig siden det bare kommer et fåtall av Oslos rettssøkende publikum til gode. Oslo har for øvrig også en rekke andre tilbud som ivaretar behovet til særlige utsatte grupper i samfunnet, og som Justisdepartementet støtter økonomisk, blant annet Juss-Buss, JURK og Gatejuristen.

Justisdepartementet har som kjent vært i dialog med kommunen med sikte på å komme til en løsning som gjør at tilbudet kan opprettholdes i tiden fremover og med en drift som er tilpasset rettshjelpsloven. I den sammenheng har Justisdepartementet som kjent lovet å bidra med ytterligere 400 000 kr for inneværende år, under den forutsetning at kommunen også bidrar økonomisk til å videreføre driften av dette kommunale tiltaket. Det synes nå å være avklart at kommunen vil omdisponere midler for å styrke driften av Oslo kommune Fri rettshjelp, og jeg er gjort kjent med at så snart dette er formelt besluttet, vil kommunen henvende seg hit. Det beløp som er reservert formålet vil da kunne bli utbetalt. For øvrig vil jeg for 2007 se nærmere på størrelsen på det statlige tilskuddet etter en nærmere dialog med kommunen.