Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2005-2006)
Innlevert: 15.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 22.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg er kjent med at Vegdirektoratet utarbeider oversikt over kostnadsutvikling i vegprosjekt som er vedtatt av Stortinget. Dette gjelder også tunnelprosjekt. Jeg er videre kjent med at Vegdirektoratet krever at det skal lages fullstendig økonomisk og teknisk sluttrapport for veganlegg større enn 15 mill. kr ved utgangen av det året anlegget settes i trafikk.
Kan statsråden på denne bakgrunn fremlegge tallmateriell som kan brukes til kostnadsanslag på prosjekt Fv 107 Jondalstunnelen i Hordaland?

Begrunnelse

Prosjekt Fv 107 Jondalstunnelen er et fylkesvegprosjekt med begrenset statlig støtte; av kostnadsrammen som er anslått til ca. 530 mill. kr bidrar staten med 50 mill. kr. Prosjektet har en "mellomstatus" som siste gjenværende "større fylkesveiprosjekt" på såkalt "overgangsordning etter at opplegget for vegfinansiering ble endret for en del år siden. Hordaland fylkeskommune er tiltakshaver og har hovedansvar og risiko for finansiering. Fylkeskommunen har i 2004 gjennom Dovre International AS fått utført Kvalitetssikring for kostnadsoverslaget for prosjektet.
Dette konsulentfirmaet er et av de firma som er godkjent av FD for kvalitetssikringsoppdrag. For "redusert utbygging" = tunnelprofil som for eksisterende Folgefonntunnel er "anbefalt styringsramme", definert som forventet kostnadsramme for prosjektet satt til 470 mill. kr (2004).
Konsulentforma Dovre har lagt stor vekt på tunnel under Folgefonna som grunnlag for kvalitetssikringen. Jeg siterer fra Dovres rapport side 14: "Tunnelen under Folgefonna er et meget interessant prosjekt for kostnadssammenligning. Forhold som tunnellengde, trafikkbelastning, geologi, driftsform og byggherreorganisasjon tilsier høy grad av sammenlingbarhet mellom Jondalstunnelen og Folgefonntunnelen."
Jeg viser videre til svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 374 (2003-2004), datert 12. februar 2004, der det i svaret fra tidligere samferdselsminister Skogsholm bl.a. står følgende:

"Byggestart var 27. mai 1997 og prosjektet ble åpnet for trafikk 15. juni 2001.
Statens vegvesen var byggherre. Sprenging, stabilitetssikring, drenering og bygging av vegkroppen i fjelltunnelen ble utført dels fra Odda-siden og dels fra Kvinnherad-siden. En privat entreprenør utførte 4 km av dette arbeidet fra Odda-siden, mens Statens vegvesen sin produksjonsavdeling utførte 7,13 km fra Kvinnherad-siden. Resten av arbeidene (vannsikring, betongportaler, elektro- og sikkerhetsutrustning) ble utført av Statens vegvesen sin produksjonsavdeling for hele tunnelen.
Byggekostnadene på hele prosjektet var 441,1 mill. kr i 2004-kroner, inkludert byggherrekostnader.
Byggekostnadene på selve Folgefonntunnelen inkludert byggherrekostnader var 394,1 mill. kr i 2004-kroner. Det gir 35 400 kr/meter tunnel. En sammenligning mellom prisene fra privat entreprenør og Statens vegvesen sin produksjonsavdeling, viste at entreprenøren hadde ca. 11 pst. lavere pris."

Jeg viser videre til at Samferdselsdepartementet har gitt Terramar AS i oppdrag å gjennomføre nok en kvalitetssikring av fylkesveiprosjektet Fv 107 Jondalstunnelen, ferdigstilt i sommer, men med rapport som foreløpig er unntatt offentlighet. Jeg viser i den forbindelsen til mitt skriftlige spørsmål nr. 1125 (2005-2006) med svar fra statsråden, datert 7. september 2006. Denne rapporten viser angivelig en langt høyere byggekostnad enn de 530 mill. kr som ligger inne i prosjektfinansieringen og som samtidig er betydelig høyere enn erfaringstall fra Folgefonnstunnelen (oppjustert til 2004-kr) og kvalitetssikring utført av Dovre International AS i november 2004.
På denne bakgrunn er det viktig å få frem erfaringstall fra andre tilsvarende anlegg også andre steder i vegregion Sør og andre vegregioner.
Både økonomiske sluttrapporter fra anlegg som er satt i trafikk og ajourførte kostnadsoversikter over prosjekter vedtatt av Stortinget vil på en avgjørende viktig måte kunne bidra til å rydde bort uklarhet og usikkerhet knyttet til ulike kostnadsanslag for Jondalstunnelen, og på den måten bidra til at prosjektet blir sluttbehandlet av Stortinget så snart som mulig og med en realistisk kostnadsramme.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratet utarbeider hvert år oversikter som viser sluttkostnader for vegprosjekter som ble åpnet for trafikk foregående år. Oversiktene viser også spesifiserte sluttkostnader på tunneler. Det fremgår av oversiktene at det er stor spredning i sluttkostnader.

Det er en rekke årsaker til at det er stor spredning i sluttkostnader for tunneler. Det vil være en rekke forhold som påvirker sluttkostnadene, eksempelvis tunnelklasse, geologiske forhold, tunnellengde, hensyn til ytre forhold (setninger, rystelser, utslipp) beliggenhet og tidspunkt for gjennomføring i forhold til markedet.

Når det utarbeides et kostnadsoverslag, må dette baseres på forutsetningene knyttet til det konkrete tunnelprosjektet. To tunnelprosjekter vil aldri være så like at kostnadene fra et tidligere avsluttet prosjekt kan overføres direkte til et kostnadsoverslag for et framtidig prosjekt.

Dersom det finnes avsluttede tunnelprosjekter med mange likhetstrekk, kan imidlertid disse benyttes som referanseprosjekter for kontroll av om kostnadsoverslaget ligger på riktig nivå. Folgefonntunnelen er et prosjekt som kan benyttes som referanseprosjekt. Tatt i betraktning at tunnelen ble åpnet så langt tilbake som i 2001, er verdien som referanseprosjekt imidlertid begrenset.

Vegdirektoratets oversikter viser at ingen avsluttede tunnelprosjekter i 2004 og 2005 (15 stk) hadde så lav sluttkostnad som Folgefonntunnelen. Dette er en dokumentasjon på at kostnadsnivået for vegtunneler i fjell er høyere enn for 4-5 år siden. Hovedårsaken er en betydelig økning i entreprisekostnadene for fjellarbeider i perioden.

Ingen av de avsluttede vegtunnelprosjektene som ble åpnet for trafikk i 2004 og 2005 er direkte sammenliknbare med Jondalstunnelen. Vegdirektoratets oversikter indikerer imidlertid at kalkulert pris på Jondalstunnelen (49 900 2005-kr/løpemeter) ligger nær det som pr. i dag kan oppfattes som laveste realiserbare kostnadsnivå. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette vil også være med å danne grunnlag for endelig kostnadsoverslag.